Archive for Fatwa

Fatwa MUIS 3

JENIS BARANGAN YANG DIJUAL DI BANGUNAN WAKAF

Sekiranya di satu tanah wakaf yang telah dibangun semula mempunyai kedai-kedai atau pusat membeli-belah, adakah disyaratkan barangan yang dijual di situ mesti barangan yang halal sahaja ?
Tidak mesti mensyaratkan penyewanya supaya menjual barang-barang halal sahaja tetapi jika ia memberitahu kepada kita bahawa tujuan ia menyewa ialah untuk berniaga barang-barang yang haram maka kita harus menolaknya daripada menyewakannya.

Jika selepas disewakan kelihatan penyewa tadi menjalankan perniagaan barang-barang haram, kita hendaklah bertindak menghentikan penyewaannya seberapa yang terupaya.

HAD MASA ATAS PERWAKAFAN

Seseorang telah berwasiat menjadikan rumahnya sebagai wakaf bagi anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicitnya untuk jangka masa sehingga 20 tahun selepas kematian anak terakhirnya . Adakah wasiatnya ini mewujudkan suatu wakaf yang sah ?

Jawatankuasa Fatwa berpendapat pada dasarnya perwakafan serupa ini adalah tidak sah kerana ia tidak berkekalan dan memutuskan berdasarkan (lafaz) pada wasiat tersebut, iaitu “wakaf ini berlaku sehingga dua puluh tahun selepas kematian anak saya yang terakhir”, maka ianya tidak diakui sebagai wakaf kerana ada bersyarat had masa sedangkan tujuan wakaf adalah berkekalan tanpa had masa.

PEMBAHAGIAN KHAIRAT MENURUT WASIAT WAKIF

Wasiat si pewakaf menghendaki khairatnya dibahagi-bahagikan di Makkah, Madina dan Baghdad. Pemegang amanahnya mendakwa bahawa pembahagian itu adalah rumit. Apakah khairat-khairat itu boleh dibahagi-bahagikan di tempat lain ?
Jawatankuasa Fatwa telah membincangkan persoalan tersebut dan berfatwa seperti berikut:
a. pemegang amanah kepada wakaf tersebut mestilah menjalankan wasiat itu kerana harta wakaf tersebut adalah harta Allah ;
b. dakwaan bahawa terdapat kerumitan dalam pembahagian harta wakaf tidak dapat diterima kerana sesungguhnya orang-orang miskin yang boleh diberikan harta wakaf itu masih banyak terdapat di Makkah, Madina dan Baghdad ;
c. untuk mengatasi kerumitan bagi pemegang amanah membahagikan harta wakaf tersebut, adalah dinasihatkan agar pemegang amanah mewakilkan seseorang yang dipercayai di – ketiga-tiga bandar tersebut untuk dibahagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang layak menerimanya. Pembahagian yang dijalankan oleh wakil itu hendaklah disaksikan oleh 2 orang lain bahawa sesungguhnya khairat itu telah dibahagikan sebagaimana mestinya.

BARANG-BARANG WAKAF MASJID

Apakah hukumnya jika barangan yang diwakafkan kepada masjid dijual dan segala hasilnya di gunakan untuk kegiatan dan pentadbiran masjid, kerana harta yang diwakafkan itu terlalu banyak hinggakan ada yang terbiar? Barangan yang dimaksudkan seperti berikut: sejadah, telekong, kain pelikat dan lain-lain barangan.

Apakah hukumnya jika kita menjual al-Quran, kitab Yasin yang diwakafkan kepada pihak masjid dan hasilnya digunakan untuk masjid tersebut? Kerana al-Quran dan kitab Yasin itu terlalu banyak hingga ada yang rosak.

Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa barang-barang yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual.
Jika masjid tidak memerlukan dan dikhuatiri barang-barang tersebut akan terbiar rosak maka masjid diharuskan menjual barang-barang tersebut dan hasilnya mestilah digunakan untuk bangunan dan maslahat yang kekal bagi masjid seperti memperbaiki kerosakan pada masjid. Tidak harus digunakan untuk kegiatan dan pentadbiran.

WASIAT 1/3 PENINGGALAN UNTUK DIWAKAFKAN

Seseorang telah mewasiatkan 1/3 dari estet peninggalannya untuk maksud perwakafan ? Adakah wasiatnya ini sah ?

Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa Yang Membuat wasiat ketika membuat wasiat tersebut telah mewasiatkan untuk membuat kebajikan yang berkekalan.
Wasiat tersebut bermaksud untuk membeli rumah atau sebuah kedai yang diharapkan dapat meraih hasil yang berlanjutan. Wasiat itu tidak boleh diubah dan wajib dipatuhi.
Yang demikian, rumah atau kedai itu mestilah dibeli dari hartanya dan jadilah ia wakaf yang berkekalan sepertimana yang dikehendaki oleh si pembuat wasiat.

WASIAT YANG DIBUAT SEBELUM SESEORANG MASUK ISLAM
Seorang rakyat negara asing telah membuat wasiat sebelum beliau memeluk agama Islam, bahawa hartanya yang ada di negara itu adalah untuk anak-anaknya jika beliau meninggal dunia. Setelah menjadi seorang Muslim dan bernikah dengan seorang wanita Islam, beliau meninggal dunia, sedangkan wasiat yang dibuat dahulu tidak dibatalkan dan anak-anaknya juga tidak memeluk agama Islam. Pertanyaannya adakah sah wasiat tersebut?
Jawatankuasa Fatwa bersetuju bahawa wasiat tersebut adalah sah dan lulus, dengan syarat bahagian yang diwasiatkan tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada keseluruhan harta peninggalan si mati.

WASIAT ORANG YANG MURTAD

Adakah wasiat yang dibuat oleh orang yang telah murtad ketika ia berugama Islam tetap tertakluk kepada undang-undang Islam?

Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa wasiatnya seseorang yang telah keluar dari agama Islam tidak lagi tertakluk dibawah undang-undang dan peraturan syariat Islam.

WASIAT UNTUK ORANG BUKAN ISLAM

Apakah boleh seseorang Islam membuat wasiat yang mana pewarisnya adalah orang bukan Islam ?
Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa adalah dibolehkan bagi seseorang Islam membuat wasiat kepada seseorang bukan Islam selagi tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalannya.

WASIAT 1/5 PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT

Seseorang telah membuat wasiat. Dalam wasiatnya itu, almarhum telah mewasiatkan 1/5 daripada hartanya kepada anak angkatnya. Adakah wasiat tersebut dihukumkan sah atau sebaliknya?
Jawatankuasa Fatwa telah memfatwakan bahawa wasiat tersebut adalah sah kerana bahagian yang diberi tidak melebihi 1/3 daripada harta peningggalan si mati dan bukan kepada waris.

WASIAT UNTUK CUCU YANG BUKAN WARIS DAN BERSYARAT

Seseorang telah membuat wasiat agar cucu perempuannya mendapat saham yang sama seperti saham seorang anak perempuannya dari harta peninggalannya. Sahamnya ini hendaklah diberikan kepada cucu yang dinamakannya itu ketika cucu perempuan tersebut diakad nikahkan bukan sebelumnya. Rumah peninggalannya pula tidak boleh dijual sehingga seorang anaknya yang dinamakannya mencapai usia 21 tahun kecuali jika terdapat percanggahan atau kesulitan dalam Syariah Islam atau Undang-undang Sivil, maka
Pengamanah diberi hak melaksanakan apa yang baik pada pandangannya untuk dijual.
Jawatankuasa Fatwa diminta memberikan pandangan samada wasiat ini diakui sah menurut hukum Islam ?
Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa wasiat almarhum memberikan sebahagian dari peninggalannya kepada cucu perempuannya yang tersebut itu, adalah sah kerana cucunya itu bukan waris dan apa yang diwasiatkan untuknya tidak lebih dari satu pertiga pusaka.

Syarat yang diletakkan oleh almarhum, iatu penyerahan bahagian cucu tersebut dilaksanakan sewaktu akad nikahnya dan juga syarat rumah tidak boleh dijual sehingga anak almarhum (yang dinamakannya) mencapai usia 21 tahun adalah batal dan tidak sah. Ini adalah kerana syarat-syarat ini menyekat para waris memiliki apa yang telah menjadi milik mereka tanpa sebab-sebab yang diakui syarak.

WASIAT BERSYARAT (TAKLIK)

Persoalan ialah mengenai wasiat yang telah dibuat oleh seseorang dan isterinya pada suatu ketika bahawa jika berlaku sesuatu yang tidak diingini semasa keberangkatan mereka ke Makkah menunaikan umrah selama masa yang ditentukan, maka mereka berdua menamakan grant rumah mereka kepada anak perempuan angkat mereka.

Yang membuat wasiat meninggal dunia selepas jangka masa yang disebutkannya. Adakah wasiat tersebut masih berlaku dan rumah tersebut menjadai milik kepada anak angkatnya ?
Jawatankuasa Fatwa mendapati bahawa wasiat itu sudah habis masanya kerena ada taklik yang dibuat. Wasiat itu telah diikatkan dengan terjadinya sesuatu yang tidak diingini semasa umrah dalam jangkamasa yang ditentukan.

Yang membuat wasiat telah meletakkan beberapa ketetapan dan masa sebagai syarat-syarat (taklik) bagi wasiatnya itu mempunyai kesan dan berlaku sah. Ketetapan dan masa yang dinyatakannya itu telah pun berakhir tanpa terjadi syarat-syarat tersebut, maka wasiatnya itu tidak berkesan dan tidak lagi berlaku sah.

HARTA PENINGGALAN DAN WASIAT

Adakah sah wasiat yang dibuat yang menyatakan:

i. balu Allahyarham yang membuat wasiat dilantik sebagai orang yang diamanahkan untuk menguruskan harta peninggalan;

ii. satu pertiga daripada saham perniagaan Allahyarham yang membuat wasiat diberikan kepada balunya;

iii. balu Allahyarham yang membuat wasiat diberi kuasa mutlak untuk membuat keputusan samada hendak meneruskan urusan-urusan perniagaan yang dilakukan oleh Allahyarham semasa hidupnya, seolah-olah si balu adalah pemilik perniagaan tersebut.
Wasiat tersebut tidak sah, kecuali bahagian yang menyatakan bahawa balu Allahyarham dilantik sebagai wasiy. Ini memandangkan Allahyarham seolah-olah hendak mengawal hartanya selepas kematiannya sedangkan beliau tidak berhak melakukan perkara yang sedemikian. Wasiat beliau juga memberikan bahagian harta dan kuasa yang lebih kepada balunya, sedangkan hadis Rasulullah menegaskan:
maksudnya : ” Tidak sah mewasiatkan pusaka kepada waris “.

WASIAT DAN NUZRIYAH

Seseorang telah berwasiat yang harta bendanya hendaklah dibahagikan mengikut hukum syariah Islam menurut mazhab Syafie. Beliau juga telah membuat Nuzriah bahawa segala bahagian yang beliau dapat dan warisi dari almarhum bapanya, beliau nazarkan dan berikan kepada kesemua anak-anak abangnya dengan sama rata.

Adakah wasiat dan nuzriahnya ini sah ?

Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa wasiat dan nuzriah itu adalah sah mengikut hukum Islam mengikut Mazhab Syafie.

SURAT PEMBERIAN SECARA BERNAZAR

Yang bertanya telah membeli sebuah rumah HDB 4 bilik atas nama kedua ibubapanya. Beliau telah membayar segala ongkos rumah tersebut.
Peraturan Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) tidak membenarkan seseorang memiliki dua rumah atas nama yang sama dan Yang Bertanya pula bimbang bahawa rumah HDB yang dibeli atas nama kedua ibubapanya akan dituntut oleh adik-beradiknya sebagai harta ibubapanya, maka ia meminta nasihat dari Jawatankuasa Fatwa tentang wasiat yang boleh menjadikan rumah HDB 4 bilik tersebut sebagai miliknya yang sah secara hukum Islam .
Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa cara pihak Yang Bertanya untuk melaksanakan tujuannya ialah dengan membuat surat bernazar.

PEMBERIAN MELALUI NAZAR

Seseorang ada mendapat bahagian dari harta peninggalan suaminya. Beliau bercadang untuk memberikan bahagian tersebut kepada dua orang anak perempuannya. Beliau telah mengangkat sumpah dan membuat wasiat agar bahagian beliau dapat dialihkan kepada kedua orang anak perempuannya itu. Apakah cara agar wasiat itu menjadi sah pada hukum syara¹ ?
Jawatankuasa Fatwa telah memfatwakan bahawa wasiat tersebut boleh dihukumkan sah seandainya ia menggunakan qaedah masalah nuzriyah ( ä_ÑíÉ ) . Kaedah ini bererti bahawa hartanya telah dibahagikan kepada kedua anak perempuannya sebelum ia wafat. rus diedarkan kerana banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya.

FARAID DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA

Apakah hukum faraid ? Pada suatu masa lalu, semasa di rumah abang sulong saya, dan dengan kehadiran saya, bapa kami telah memberitahu abang sulong saya bahawa ia telah menganggap bayaran rumah selama lima tahun yang dibayarnya itu sebagai hadiah kepada saya dan suami saya secara hibah. Apakah hukum faraid telah timbul ? Jikalau pada masa akan datang abang sulong saya mendesak bapa saya supaya menarik balik hadiah di atas, apakah hukumnya dalam syarak dan apakah yang harus saya dan suami perlu lakukan?
Faraid ialah kaedah-kaedah dan masalah-masalah yang bersangkut paut dengan pembahagian pusaka dan ahli waris.
Menurut hukum syarak, seseorang itu berhak memberikan hak miliknya kepada orang lain secara hibah. Sesuatu yang telah diberikan dan diterima oleh yang menerima hibah tersebut tidaklah menjadi pusaka si pemberi, maka hukum faraid tidaklah lagi timbul atas pemberian tersebut ketika si pemberi meninggal dunia.
Pemberian bapa kepada anaknya, sebelum selesai urusan pertukaran hak milik, boleh ditarik balik oleh si bapa. Jika pemberian secara hibah itu telah diterima dan dimiliki oleh si penerima, maka ianya tidak boleh ditarik balik dan tetap menjadi hak milik si penerima.

WARISAN MENURUT MAZHAB HANAFI

Bolehkah seorang wanita yang bermazhab Hanafi mewariskan hartanya mengikut Mazhab Hanafi. Wanita tersebut telahpun meninggal dunia?
Harta warisan simati yang bermazhab Hanafi boleh dibahagikan mengikut kaedah Radd sesuai dengan mazhab Hanafi.

PEMBAHAGIAN HARTA ORANG YANG BERMAZHAB SHIAH DAWOODI BOHRA

Apakah pendapat Jawatankuasa Fatwa berkenaan pembahagian harta warisan seorang yang bermazhab Shiah Dawoodi Bohra. Almarhum hanya meninggalkan seorang isteri sebagai waris dan tidak ada sebarang waris lain ?

Jawatankuasa Fatwa memfatwakan bahawa sesuatu fatwa yang hendak dikeluarkan hendaklah mengikut Mazhab Shafie. Ini adalah mengikut ketetapan undang-undang AMLA bahagian 33 pecahan 1.
Maka mengikut Mazhab Shafie, si isteri mendapat 1/4 bahagian daripada harta tersebut. Ini berpandukan kepada nas al-Quran, surah An- Nisa’ ayat 12, firman Allah:

ertinya: “para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”. Baki harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal, kerana si mati tidak mempunyai ahli waris yang lain.

Hukum ini walaupun berpandukan pendapat Mazhab Shafie, tidak bertentangan dengan pendapat di dalam Mazhab Shiah. Mengikut pendapat Mazhab Shiah di dalam kitab karangan Sheikh Muhammad bin Hasan juz 17 muka surat 515 :

(Bab bahagian isteri dari harta warisan jika beliau merupakan waris tunggal), kitab tersebut ada meriwayatkan sebuah pendapat seperti berikut:
ertinya :” bagi si isteri 1/4 dan bakinya untuk Imam (Baitulmal) ”

.
SIJIL WARISAN ORANG YANG MENDAKWA TIDAK TERIKAT DENGAN MANA-MANA MAZHAB

Sebuah firma guaman meminta dari Jawatankuasa Fatwa agar menimbang semula Sijil Warisan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Permintaan ini dibuat untuk membolehkan anak guamannya mendapatkan semula harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam Baitulmal. Pelanggan tersebut mendakwa bahawa dia tidak terikat dengan pendapat Mazhab Shafie.

Jawatankuasa Fatwa memfatwakan bahawa harta lebihan dari pembahagian waris-waris mestilah diserahkankan kepada Baitulmal. Fatwa ini adalah mengikut ketetapan undang-undang AMLA bahawa sesuatu fatwa yang dikeluarkan hendaklah mengikut Mazhab Shafie.

MEMBAHAGI SAMA RATA HARTA PENINGGALAN

Sebuah firma guaman bertanya mengenai kesahihan wasiat yang dibuat oleh anak guamannya. Almarhum anak guamannya telah mewasiatkan agar harta warisannya dibahagi secara sama rata kepada isteri, anak lelaki (seorang) dan anak perempuannya (seorang). Ini bermakna setiap pihak menerima 1/3 bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Adakah wasiat ini sah ?
Wasiat tersebut adalah tidak sah di sisi syarak kerana tidak menepati hukum faraid sepertimana yang ditentukan oleh Allah di dalam Surah An-Nisa’ ayat 11-12 yang bermaksud:

(11) Allah telah memerintahkan pembahagian pusaka terhadap anak-anak kamu iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan . Adapun sekiranya perempuan itu lebih dari dua orang, mereka mendapat dua pertiga (2/3) dari peninggalan (si mati), dan sekiranya perempuan itu seorang sahaja, ia mendapat seperdua (1/2). Dan bahagian dua orang ibu bapanya masing-masing mendapat seperenam (1/6) dari peninggalan itu – ini jika ia mempunyai anak. Adapun sekiranya simati tidak mempunyai anak dan yang mempusakainya hanyalah ibu bapanya sahaja maka ketika itu ibunya mendapat sepertiga. Adapun sekiranya si mati mempunyai saudara, ibunya mendapat seperenam (1/6) – iaitu sesudah dikeluarkan wasiat atau hutangnya. Bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu tiadalah kamu dapat mengetahui siapakah di antara mereka itu yang terlebih hampir manfaatnya kepadamu. Ini suatu ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui lagi Bijaksana.

(12) Dan kamu akan mempusakai seperdua dari peninggalan isteri-isteri kamu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Adapun sekiranya mereka mempunyai anak, kamu hanya mendapat seperempat sahaja dari peninggalan mereka – iaitu sesudah dikeluarkan wasiat atau hutangnya. Dan isteri-isteri kamu akan mendapat seperempat dari peninggalan kamu sekiranya kamu tidak mempunyai anak. Adapun sekiranya kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri kamu hanya mendapat seperlapan sahaja dari peninggalanmu- iaitu sesudah dikeluarkan untuk wasiat atau hutang kamu. Jika si mati itu lelaki (tidak ada bapa atau anak) ataupun si mati itu perempuan tetapi mempunyai seorang saudara lelaki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Adapun sekiranya ramai bilangan saudara-saudara seibu, maka bersekutulah mereka mempusakai sepertiga bahagian – iaitu sesudah dibayarkan wasiat atau hutangnya – dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Inilah wasiat (perintah) yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah Mengetahui lagi Penyantun.
Wasiat tersebut juga dikira tidak sah berdasarkan hadis Rasulullah:

maksudnya: “Tiada wasiat untuk pewaris”.

PEMBAHAGIAN HARTA MENURUT PERSETUJUAN WARIS

Bolehkah harta peninggalan simati dibahagikan sama rata kepada waris-waris dengan persetujuan masing-masing?
Pembahagian harta pada hukum asalnya adalah mengikut hukum faraid. Setiap waris perlu mengetahui bahagian saham masing-masing mengikut hukum Islam. Tetapi sekiranya waris-waris bersetuju untuk membahagi sama rata harta tersebut, maka hukum pembahagian tersebut adalah dibolehkan.

PEMBAHAGIAN PUSAKA – BAHAGIAN IBU

Adik-beradik menjadi mahjub disebabkan adanya bapa, adakah adanya adik-beradik ini mengurangkan bahagian ibu dari sepertiga (1/3) menjadi seperenam (1/6) ? Menurut pembacaan, terdapat dua pendapat dalam masalah serupa ini.

Pertama :
ibu mendapat 1/6, baki peninggalan diberikan kepada bapa.

Kedua :
ibu mendapat 1/3 dan bakinya diberikan kepada bapa ?

Jawatankuasa Fatwa bersetuju bahawa ibu hanya mendapat 1/6 bahagian daripada harta pusaka jika si mati ada meninggalkan adik beradik. Bahagian 1/6 ini tidak berubah samada adik-beradik tersebut mewarisi ataupun tidak. Ini berdasarkan firman Allah dalam Surah AnNisa’ ayat ll:
ertinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya sahaja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam “.

PEMBAHAGIAN HARTA MENGIKUT FARAID

Pertanyaan yang dikemukakan ialah mengenai pembahagian harta di kalangan sembilan orang adik beradik, terdiri daripada empat lelaki dan lima perempuan. Persoalannya ialah:
i. pembahagian harta warisan di kalangan adik beradik, di mana salah seorang daripada mereka tidak berada di Singapura. Bolehkah pembahagian dijalankan dengan nama beliau tidak termasuk di dalam senarai penerima?
ii. seorang saudara lelaki menolak haknya secara bertulis. Bolehkah haknya itu dipindahkan kepada saudara yang berada di luar Singapura?
iii. seorang ipar mencadangkan agar pembahagian harta dilakukan sama rata. Bolehkah ia dilaksanakan walaupun akan menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan waris-waris yang lain?

Keputusan Jawatankuasa Fatwa adalah seperti berikut:

i. harta berkenaan hendaklah dibahagikan kepada 13 bahagian (asal masalah) bagi kesemua adik beradik. Perkiraannya hendaklah dibuat dengan dimauqufkan (dibekukan) bahagian saudara yang tidak berada di Singapura.
ii. saudara yang menolak haknya itulah yang berhak menentukan siapa yang ia ingin memberikan bahagiannya dari harta berkenaan.
iii. pembahagian harta secara sama rata hanya boleh dilakukan sekiranya kesemua waris bersetuju.

HASIL SEWAAN KEDAI

Yang bertanya menanyakan mengenai hasil kedai yang pernah disewa oleh almarhum ayah beliau semasa hidupnya. Sebelum ayahnya meninggal dunia, kedai tersebut disewakan kepada orang lain atas sebab-sebab kesihatan. Setelah kematiannya pula, hasil sewa kedai diberikan kepada isteri si mati ( iaitu ibu yang bertanya ) dengan izin semua anak-anaknya. Selepas beberapa ketika, pihak berkuasa telah membuat tawaran untuk menjual hak milik kedai tersebut, lalu dibeli oleh abang Yang Bertanya.
Persoalan yang ditimbulkan ialah: adakah hasil sewa kedai selepas kematian ayahnya, dan hasil penjualan kedai yang diperolehi oleh abangnya perlu diagihkan mengikut hukum faraid?
Jawatankuasa Fatwa memutuskan seperti berikut:
i. hasil sewa kedai selepas kematian ayah Yang Bertanya tidak perlu dibahagikan mengikut hukum faraid. Ini berdasarkan keterangan Yang Bertanya bahawa wang sewa tersebut diberikan kepada si ibu dengan izin semua anak-anak..
ii.
iii. hasil penjualan kedai tersebut yang diperolehi oleh abang Yang Bertanya juga tidak perlu dibahagikan mengikut faraid. Ini berdasarkan fakta bahawa almarhum ayah Yang Bertanya hanya menyewa kedai berkenaan semasa hidupnya dan tidak pernah memilikinya. Oleh kerana abang Yang Bertanya yang membelinya kemudian, maka kedai tersebut adalah miliknya dan hasil penjualannya selepas itu juga menjadi haknya.

HIBAH HARTA PENINGGALAN

Seseorang telah meminta fatwa mengenai harta peninggalan ayah mertuanya. Menurut Yang Bertanya, semasa ayah mertuanya itu sedang sakit, beliau telah mengatakan kepada isterinya supaya mengambil kebun yang ada di suatu tempat dan terserahlah kepada si isteri tersebut samada hendak dijual atau sebagainya. Jawatankuasa Fatwa diminta memberikan fatwanya samada si isteri mempunyai hak ke atas tanah kebun tersebut dan samada perkataan yang diucap oleh Allahyarham suaminya itu dikira sebagai wasiat atau pemberian?
Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa sekiranya Allahyarham ada mengaitkan pemilikan tanah tersebut dengan kematiannya, seperti kata-kata “Kalau aku mati nanti”, maka ia adalah wasiat. Di dalam keadaan sedemikian, wasiatnya tidak sah memandangkan si isteri adalah salah seorang waris kepada si mati. Wasiat kepada waris tidak sah hukumnya berdasarkan hadis :
yang bermaksud : ” Tidak ada wasiat bagi waris “.
Sekiranya si mati tidak pula mengaitkan pemilikan harta berkenaan dengan kematiannya, maka ia dikira sebagai pemberian atau. Dalam keadaan ini juga tidak sah pemberiannya kerana ia dibuat dalam keadaan sakit yang membawa maut. Jawatankuasa Fatwa memfatwakan bahawa tanah tersebut hendaklah dibahagikan kepada waris-waris yang ada mengikut hukum faraid. Si isteri tidak berhak ke atas keseluruhan tanah kebun itu seperti yang dinyatakan, kecuali jika kesemua waris bersetuju beliau memilikinya.

RUMAH YANG DIHADIAHKAN

Seorang telah bertanya mengenai kedudukan rumah flat HDB peninggalan ayahnya. Menurut Yang bertanya, setahun sebelum kematian ayahnya, rumah tersebut dihadiahkan kepada beliau bersama suaminya, dan nama mereka berdua juga telah disertakan di dalam dokumen hakmilik rumah tersebut. Yang bertanya meminta penjelasan samada adik-beradiknya yang lain berhak menuntut sebahagian rumah tersebut berdasarkan hukum faraid ?

Setelah memerhatikan dokumen HDB bagi hakmilik flat yang dipersoalkan, Jawatankuasa Fatwa mendapati bahawa nama almarhum ayah Yang Bertanya masih tercatat sebagai salah satu pemilik rumah tersebut, di samping nama Yang Bertanya dan suaminya.

Berdasarkan fakta zahir ini, Jawatankuasa Fatwa memberi pandangan bahawa flat berkenaan tidak seratus peratus menjadi milik Yang Bertanya dan suaminya. Memandangkan almarhum ayah Yang Bertanya adalah salah seorang dari tiga pemilik bersama rumah berkenaan, maka satu pertiga bahagian rumah tersebut merupakan harta peninggalan si mati yang wajib dibahagikan mengikut hukum faraid sekiranya dituntut oleh waris-waris yang layak.

PAMPASAN HARTANAH

Persoalan berkisar di atas wang pampasan bagi pusaka berbentuk hartanah yang dibayar selepas matinya salah seorang waris. Sama ada wang pampasan ini mesti dibahagi menurut hukum faraid ?

Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa wang pampasan bagi hartanah adalah merupakan harta pusaka yang wajib dibahagi menurut hukum faraid. Orang yang tidak mahu menurut hukum faraid adalah berdosa kerana ia mengenepikan penentuan agama Islam. Kalau ia tidak mengakui hukum faraid sebagai hukum Islam ia terkeluar dari agama Islam kerana hukum faraid adalah hukum Allah yang ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Orang yang mengambil sesuatu hak orang lain tanpa kerelaan hukumnya adalah haram.

MILIK BERSAMA ( JOINT-TENANCY )

Adakah flat peninggalan yang telah dibeli oleh seseorang dengan bekas isterinya secara “joint tenancy” menjadi milik mutlak kepada bekas isteri ketika bekas suami meninggal dunia ?
Setelah mengkaji kedudukan “joint tenancy”, Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa flat tersebut bukanlah harta mutlak milik bekas isteri almarhum. Jawatankuasa Fatwa memfatwakan bahawa bekas isteri kepada yang telah meninggal dunia itu hanya mendapat separuh bahagian ( 50% ) daripada nilai harga rumah tersebut. Bahagian ini diperolehi atas sebab hak beliau sebagai pembeli bersama ( joint-tenants ).

Adapun separuh bahagian yang baki, maka bahagian tersebut adalah untuk waris si mati . Bahagian baki ini tidak boleh diberikan kepada bekas isteri si mati kerana mereka telah bercerai sebelum si suami meninggal dunia. Maka bekas isteri tidak mendapat apa-apa bahagian daripada bahagian baki ini kerana beliau bukan lagi merupakan isteri dan waris kepada si mati.

MILIK BERSAMA ( JOINT TENANCY )

Sepasang suami isteri telah membeli rumah flat HDB atas dua nama sebagai “joint-tenant”. Menurut peraturan HDB, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia, rumah tersebut akan menjadi milik pemili bersama yang masih hidup. Apakah hukum Islam dalam perkara ini ?

Jawatankuasa Fatwa membuat keputusan bahawa rumah peninggalan yang dibeli secara “joint-tenancy” tidak boleh menjadi hak milik secara menyeluruh pihak yang masih hidup.
Bahagian milik yang meninggal dunia hendaklah ditaksirkan dengan nilai wang kemudian dibahagikan kepada waris mengikut hukum faraid.

FIDYAH/KAFFARAH DENGAN NILAI WANG

Adakah boleh dikeluarkan fidyah/kaffarah dengan nilai wang ?

Agama Islam didatangkan adalah untuk menjaga kebaikan manusia dan mencegah dari sebarang kerosakan di bumi Allah ini. Begitu juga ianya bermaksud untuk membina masyarakat yang seimbang daya dan kekuatannya. Yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin dalam suasana persaudaraan, hormat menghormati dan belas kasihan mengikut panduan Ilahi serta taat kepada suruhanNya.

Orang yang miskin dan yang lemah senantiasa mendapat pembelaan yang sewajarnya dalam syariat Islam. Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

ertinya: “Dapatkanlah saya bagi membantu orang-orang kamu yang lemah, sesungguhnya kamu mendapat bantuan Ilahi dan mendapat rezeki disebabkan adanya bantuan kamu kepada orang-orang kamu yang lemah”.

Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. telah menerangkan betapa besarnya kedudukan orang yang membantu para janda dan miskin dengan sabdanya:

ertinya : ” Orang yang berusaha untuk membantu janda-janda dan orang-orang miskin adalah seumpama orang yang berjihad pada jalan Allah” .

Islam mewajibkan setiap Muslim berusaha untuk mendapatkan rezekinya dengan bekerja supaya tidak menjadi beban kepada orang lain, tetapi jika seseorang itu tidak mampu bekerja maka pihak negara atau masyarakat Islam wajib membantu orang yang dalam kesusahan ini. Al-Quran telah menentukan bahawa orang-orang yang tidak berkemampuan mempunyai hak pada harta orang-orang yang kaya dan hak ini diambil dari si kaya berpandukan hukum Islam. Firman Allah s.w.t. dalam menggambarkan kebaikan orang-orang Mukminin:

ertinya: ” Mereka yang tetap mendirikan sembahyang. Dan orang-orang yang (menetapkan) dalam hartanya peruntukan yang tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa ” .

Penentuan yang dibuat pada harta orang-orang kaya ini menjadi hak orang-orang miskin. Wajib atas si kaya mengeluarkannya. Jika ia enggan mengeluarkannya dengan sukarela maka Islam membolehkan pihak yang berwajib mengambilnya dengan paksa.

Selain dari zakat wajib dan sedekah biasa, terdapat dalam syariat Islam suatu hukum yang dinamakan fidyah/kaffarah. Iaitu denda-denda yang dikenakan atas mereka yang melanggar hukum sesuatu ibadat sebagai penebus dosa dan menjadi sedekah kepada fakir miskin. Umpamanya orang yang batal puasanya kerana bersetubuh dengan isterinya pada siang Ramadan maka wajib atasnya memerdekakan hamba, dalam keadaan tiada hamba, ia mesti berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu maka wajib atasnya memberi makan 60 orang fakir miskin. Begitu juga hukumnya bagi seseorang yang melanggar hukum zihar ( 􌂄 ) . Ada lagi beberapa kaffarah atau fidyah yang cara menebusnya adalah dengan memberi makan kepada fakir miskin.

Begitulah kita dapati syariat Islam menjadikan pembelaan fakir miskin dengan memastikan mereka mendapat makanan menerusi denda-denda dari mereka yang melanggar hukum dan juga menjadi penebus dosa atau penolak kecuaian. Dikatakan bahawa sedekah memadam dosa selagi ianya tidak merampas hak orang Muslim lain. Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda:

ertinya: “Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api”.
Kalaulah maksiat itu dari jenis merampas atau menganiaya hak orang Muslim lain maka dosa itu tidak boleh dipadam dengan fidyah atau kaffarah bahkan wajib dikembalikan semula hak orang itu.
Dengan demikian nyatalah bahawa Islam mewajibkan fidyah/kaffarah ini sebagai satu jalan bagi membela fakir miskin. Mazhab Maliki, Syafie dan Hambali menyatakan tidak sah atau tidak harus mengeluarkan zakat fitrah, fidyah atau kaffarah dengan nilai (wang ) kerana tidak ada nas yang menyatakannya. Tetapi mengikut mazhab Hanafi dibolehkan bahkan dihukumkan sebagai lebih baik lagi kerana ianya membolehkan si fakir miskin membeli keperluan-keperluannya. Memandangkan bahawa si fakir miskin itu mungkin tidak memerlukan kepada makanan, tetapi keperluannya lebih kepada pakaian atau barangbarang lain. Sedang memberinya makanan berlebihan mungkin membuatnya terpaksa menjual pula dengan harga yang murah jauh dari harga yang sepatutnya dan tentu sekali itu akan merugikannya terutama sekali jika jenis makanan itu banyak di pasaran. Andaikata yang menjadi keperluan itu adalah makanan maka memberi makan adalah lebih afdhal.

Memandangkan bahawa asal nas dari al-Quran dan al-Hadis yang pada dasarnya bermaksud supaya fakir miskin itu wajib dibela nasib mereka, dan jika diberi pilihan mereka lebih suka kepada nilai wang dari makanan yang sudah banyak diterimanya, Jawatankuasa Fatwa memutuskan ada keharusan mengambil pendapat Imam Hanafi dalam masalah ini dan memfatwakan bahawa fidyah/kaffarah dengan nilai ( wang ) dibolehkan mengikut keadaan masa demi mensesuaikan pembelaan fakir miskin itu sendiri.

ISU PENJUALAN DAGING KORBAN

Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai daging korban yang dikatakan terbuang kerana tidak diambil kesemuanya oleh orang-orang miskin. Yang bertanya mencadangkan supaya daging-daging yang berlebihan itu dijual dan hasilnya disalurkan kepada fakir miskin.

Saranan yang diutarakan itu tidak dapat diterima kerana pada dasarnya daging korban tidak boleh dijual. Ini berdasarkan hadis Rasulullah:

ertinya : “Aku pernah melarang kamu dari memakan daging-daging korban lebih dari tiga hari, dan sekarang aku menghalalkannya untuk kamu maka makanlah (daging korban itu) mengikut kehendak kamu. Dan janganlah kamu jual daging-daging hadiah/dam (yang disembelih oleh orang yang mengerjakan haji) dan daging-daging korban. Makanlah, bersedekahlah dan manfaatkanlah kulit-kulitnya dan janganlah kamu menjualnya. Sekiranya kamu ada memberikan daging-dagingnya (kepada orang lain) sebagai makanan maka kamu makanlah pula sebagaimana yang kamu inginkan”.

Larangan menjual daging korban ini adalah terhadap orang yang melakukan ibadah korban itu sendiri. Oleh kerana pihak masjid atau pertubuhan yang menganjurkan ibadah korban diupah dan diamanahkan sebagai wakil kepada orang yang ingin berkorban itu, maka pihak masjid atau pertubuhan juga dilarang daripada menjual daging tersebut. Akan tetapi, orang miskin dan sesiapa sahaja yang telah menerima daging korban tersebut dibolehkan menjualnya.

URUSAN JUAL-BELI EMAS SECARA BERHUTANG

Apakah hukum membeli emas dengan cara berhutang (bayaran dibuat secara ansuran dengan dikenakan faedah)?

Asal hukum jual beli emas dengan emas dengan penambahan dari satu pihak adalah haram. Berdasarkan hadis Rasulullah:

ertinya: ” Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan harga yang sama, dan janganlah kamu tambah sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Dan juga janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan harga yang sama, dan janganlah kamu tambah sebahagiannya kepada sebahagian yang lain “.

Walaubagaimanapun, memandangkan keperluan dan keadaan semasa, Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa jual beli emas seperti yang diutarakan boleh diterima oleh Islam dengan syarat tidak disebut atau dilafazkan di dalam aqadnya. Ini seumpama bertukar-tukar barang.

HUTANG ANAK KEPADA BAPANYA DAN WANG SIMPANAN SI BAPA DALAM BANK SIMPANAN PEJABAT POS

Adakah hutang seorang anak kepada bapanya di kira sebagai sebahagian daripada pusaka si bapa ketika ia meningal dunia ? Apakah hukum wang simpanannya dalam Bank Simpanan Pejabat Pos ?

Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa wang yang dihutangkan oleh seseorang bapa kepada anaknya adalah menjadi harta pusaka yang wajib dibahagikan mengikut hukum faraid setelah si bapa itu meninggal dunia – walaupun si bapa pernah menyatakan ketika masa hidupnya bahawa ia menghalalkan wang tersebut sekiranya ia meninggal dunia. Ini kerana apa yang dikatakan oleh si bapa itu tidak dapat dikira sebagai wasiat yang sah kerana menurut hukum syarak, wasiat kepada waris adalah tidak sah.
Jawatankuasa Fatwa juga memutuskan bahawa wang simpanan POSB almarhum si bapa adalah menjadi harta pusaka yang wajib dibahagikan kepada waris mengikut hukum faraid.

HUTANG

Seseorang telah meminjamkan wangnya kepada seorang sahabatnya. Sahabatnya itu pula tidak dapat menjelaskan hutangnya itu. Yang bertanya ingin mengetahui samada bolehkah ia menghalalkan hutang sahabatnya itu kepadanya dan menganggap wang yang dihalalkannya itu sebagai ia mengeluarkan zakat hartanya ?

Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa harta zakat mengikut penentuan agama hendaklah diagih-agihkan kepada lapan asnaf. Jika tidak ada semuanya, hendaklah diberikan kepada sesiapa yang ada, dan sekurang-kurangnya tiga orang dari satu asnaf. Oleh itu, pemberian sebagaimana yang digambarkan oleh yang bertanya itu dengan memberikan zakatnya kepada seorang yang berhutang kepadanya tidaklah menepati dengan peraturan pengagihan zakat.

ISU PEMBAKARAN BABI DI PUSAT-PUSAT PEMBAKARAN SAMPAH

Apakah pandangan Jawatankuasa Fatwa mengenai proses pembakaran babi di pusat-pusat pembakaran sampah. Bagaimanakah hukum Islam terhadap perkara ini?

Menurut hukum Islam, mengotorkan diri dengan najis dan berterusan di dalam keadaan demikian tanpa tujuan yang munasabah adalah terlarang. Bagaimanapun, mengenai soalan yang diajukan, maka Jawatankuasa Fatwa bersetuju bahawa tidak terdapat halangan syara’ untuk orang Islam bekerja di tempat pembakaran sampah walaupun dari masa ke semasa perlu menyentuh najis berat seperti bangkai atau sisa-sisa babi.

Biarpun sekiranya pekerja-pekerja Islam masih diperlukan untuk tugas-tugas yang mana mereka terpaksa menyentuh najis babi, maka pihak yang berkenaan diminta menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan untuk mereka mensucikan diri. Fasilitas yang perlu disediakan ialah tempat membersihkan diri yang sesuai, dengan bekalan tanah yang bersih yang diperlukan untuk mensucikan diri.

WANG FAEDAH BAGI BAYARAN KEPADA AKITEK

Bolehkah pihak Lembaga Pentadbir Masjid menggunakan wang faedah bagi menjelaskan pembayaran yang dituntut oleh pihak arkitek sebagai pembayaran bagi penyerahan dokumen-dokumen seperti pelan masjid yang ada pada mereka ?
Hukumnya adalah harus bagi pihak Lembaga Pentadbir Masjid menggunakan wang faedah yang diterima dari bank bagi menjelaskan pembayaran yang dituntut oleh akitek tersebut.

INSURANS KEBAKARAN DAN KEMBARA UNTUK MASJID

Bolehkah pihak masjid membeli premium kebakaran dari sebuah syarikat insuran kooperatif untuk melindungi kelengkapan masjid dari terbakar? Bagaimanapula hukumnya ura-ura pihak masjid untuk membeli premium kembara dari syarikat itu bila berlayar keluar negeri?

Hukumnya adalah harus bagi masjid membeli premium kebakaran dari syarikat tersebut untuk melindungi kelengkapan masjid daripada terbakar.

Berhubung premium kembara pula, tidak semestinya pihak masjid membeli premium kembara ini. Malahan tidak harus diambil wang bayaran premium kembara ini dari wang masjid oleh kerana ia bukan untuk maslahat masjid.

Advertisements

Komentar ditutup

Fatwa MUIS 2

23. MENAMAKAN BAYI

Saya mungkin dikurniakan oleh Allah seorang cahaya mata. Saya harap dapat tuan menerangkan sesuatu amalan yang baik bagi saya membuatnya serta nama-nama yang sesuai dari pandangan Islam untuk saya menamakan anak saya itu.

Sunnat bagi orang yang mendapat anak, membuat aqiqah untuk anaknya itu sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah mengurniakannya zuriat iaitu dengan menyembelih 2 ekor kambing jika anak lelaki dan seekor kambing jika anak perempuan. Amalan ini sunnat dibuat ketika anak itu berumur antara 7 hingga 40 hari dan dibahagi-bahagikan daging itu kepada fakir miskin setelah dimasak. Anak itu bolehlah dinamakan pada hari itu dengan nama yang baik (yang mempunyai makna baik) kerana Rasulullah telah berpesan kepada sahabatnya supaya menamakan anak-anak mereka dengan nama yang baik. Sebaik-baik nama bagi lelaki adalah Abdullah kemudian Abdur Rahman, atau nama-nama yang mempunyai erti hamba kepada Allah seperti Abdur Rahim, Abdul Karim atau yang dimulakan dengan Abdul diikuti dengan nama dari nama-nama Allah. Selain dari itu nama Muhammad, Ahmad, Mahmud atau yang mempunyai erti pujian – seterusnya nama yang mempunyai erti yang baik. Dan makruh menamakan dengan nama yang buruk seperti Himar, Baghal, Ular. Dan haram menamakan dengan nama Abdun Nabi, Abdul Kaabah, Abdul Husain dan sebagainya, kerana ia memberi makna seolah-olah mempunyai perkongsian perhambaan dengan Allah. Begitu juga haram menamakan anak dengan gelaran-gelaran yang khusus bagi Nabi Muhammad, seperti nama Abil Qasim dan Khairilanam yang pengertiannya (sebaik-baik orang di dunia). Nama ini tidak sesuai bagi orang selain Nabi Muhammad Rasulullah saw. Jika anak saudara itu anak perempuan sesuai dinamakan dengan nama isteri Nabi, atau apa sahaja yang mempunyai erti yang baik seperti Karimah, Salmah, Rahmah atau sebagainya.

24. MERANCANG KELUARGA

Apakah pandangan Islam tentang merancang keluarga?
Ugama Islam sangat menggalakkan penganutnya hidup berkelamin. Bagi lelaki yang tidak mampu, digalakkan supaya berpuasa kerana perkahwinan itu adalah untuk menyambung jenis manusia di bumi ini dan untuk memakmurkannya. Di antara faedah berkahwin juga adalah untuk mendapat zuriat dan membina keluarga dan menguatkan sesuatu umat saling bantu-membantu dalam kehidupannya sehari-hari.
Rasulullah saw juga telah melarang umat Islam membujang sebaliknya sangat menggalakkan berkahwin sebagaimana sabdanya menegaskan:

1. “Berkahwinlah kami dengan perempuan yang berbaka banyak anak kerana saya akan bermegah
dengan kamu di hari kiamat kelak dengan banyak umat.”

2. “Hidup berkelamin adalah cara hidupku, sesiapa yang tidak suka dengan cara hidupku bukanlah
daripada golongan umatku.”

Tetapi pada masa kebelakangan ini perkara-perkara tentang terlalu ramainya penduduk dunia telah banyak menjadi perbincangan pihak berkenaan beberapa negara kerana telah menjadi masalah-masalah yang menggugat pembahagian kerja, perumahan, persekolahan dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan kehidupan manusia. Islam sebagai satu ugama yang benar dan yang sesuai setiap tempat dan masa, ugama yang membina dan tidak kolot, sentiasa memberikan Nur dan Cahayanya kepada penganut-penganutnya dengan penuh tanggungjawab serta menjamin kebahagiaan rohani dan jasmani. Di dalam perkahwinan memang banyak ayat-ayat dan Hadis-hadis yang menggalakkan orang Islam supaya berkahwin terutama kepada muda-mudinya, ini supaya jangan tercebur ke dalam kezinaan atau godaan syahwat atau supaya terselamat daripada godaan syaitan. Selain dari itu perkahwinan juga mempunyai tujuan tinggi di dalam kehidupan.

Di dalam masalah MERANCANG KELUARGA dan perkara mengawal beranak adalah satu perkara yang pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad saw. Pada zaman itu ada beberapa sahabat yang merancang keluarga dengan cara yang dinamakan “Azal” iaitu dengan cara mengeluarkan air mani di luar rahim perempuan (mencabut) untuk mengelakkan beranak. Dan perkara ini telah ditanyakan kepada Rasulullah saw tetapi Baginda telah tidak melarangnya dan tidak pula menggalakkannya kerana memang tujuan asal dari perkahwinan itu ialah supaya seseorang itu mempunyai zuriat atau cahayamata. Dari Hadis ini difahamkan bahawa “Azal” itu untuk menjarakkan beranak adalah harus. Dari sepotong ayat di Juz 2 Surah Al-Baqarah ayat 233 yang maksudnya, “Ibu-ibu itu menyusu anak-anaknya 2 tahun genap bagi orang-orang yang menghendaki menyempurnakan susuan.” Ayat ini difahamkan juga bahawa kesempurnaan susuan anak itu yang boleh membawa kepada kesihatan yang baik kepada anak adalah dengan susuan yang berpanjang 2 tahun.

Ulama Fiqih telah memberi pendapat bahawa: “Bersatu dengan isteri yang masih menyusukan anak yang boleh membuat isteri itu mengandung lagi sangat tidak digalakkan. Kerana ditakuti hamilnya itu akan memberi mudarat kepada kesihatan anak yang sedang disusukan maka itu dilarang pula.” Dari ini difahamkan juga bahawa Islam mengalakkan kita menjaga bayi-bayi kita dari kelemahan badan bahkan disuruh menjaga anak-anak itu supaya menjadi kuat dan sihat. Tentu sekali tidak dapat dijaga dengan baik melainkan dengan menjarakkan beranak sekurang-kurangnya 2 tahun.

Hadis Nabi menerangkan, “Bahawa Rasulullah saw melarang seorang suami itu berasal (mencabut) waktu air (mani) sedang hendak keluar melainkan dengan keizinan isterinya yang merdeka itu.”
Kerana persatuan antara suami isteri ini tidak akan memberi kepuasan dan bererti terzalim satu pihak di dalam hubungan ini. Tetapi jika dengan memakai alat-alat moden akan tidak terjadi perbuatan “Azal” ini (adalah lebih baik). Dari keterangan-keterangan tadi tetap dapat difahamkan bahawa Islam lebih mementingkan kualiti dari kuantiti. Dan Ulama-ulama telah berpendapat bahawa merancang keluarga dengan memakan ubat pil atau cara-cara lain yang menahan hamil untuk SEMENTARA dengan cara-cara yang ada sekarang ini tidaklah HARAM tetapi ianya HARUS (Mubah) selagi cara-cara itu tidak memberi mudarat kepada kesihatan orang yang memakainya dan tidak pula ia menahankan beranak sama sekali, tetapi seseorang itu dapat merancang dan menyusunkan keluarganya dengan sempurna dan teratur.

25. BAYI TABUNG UJI

Apakah pandangan Islam tentang bayi tabung uji?
Cara-cara yang boleh tergambar dalam penyemaian benih dalam tabung uji pada masa ini ada tujuh cara:
1. Disemaikan antara benih si suami dengan telur yang diambil dari seorang perempuan yang
bukan isteri kepada lelaki itu kemudian dimasukkan semaian itu ke dalam rahim si isteri.
2. Disemaikan antara benih seorang lelaki (bukan suami) dengan telur si isteri kemudian dimasukkan
semaian itu ke dalam rahim si isteri.
3. Disemaikan benih si suami dengan telur si isteri kemudian dimasukkan semaian itu ke dalam rahim
seorang perempuan lain yang bersetuju untuk mengandung (hamil) dengannya.
4. Disemaikan antara benih seorang lelaki (asing) dengan telur perempuan asing juga kemudian
dimasukkan semaian itu ke dalam rahim si isteri.
5. Disemaikan benih dengan telur dari sepasang suami isteri kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri
keduanya.
6. Diambil benih dari si suami dan telur si isteri dan disemai di tabung uji kemudian dimasukkan ke
dalam rahim isteri.
7. Diambil benih si suami kemudian disuntikkan di tempat yang sesuai dalam rahim isterinya sebagai
semaian dari dalam.

Cara-cara yang pertama sehingga yang kelima adalah haram kesemuanya dan terlarang di sisi agama Islam kerana kesannya boleh merosakkan perhubungan halal serta mencampuradukkan keutuhan keturunan. Cara yang ke-6 dan yang ke-7 adalah dibolehkan. Seseorang Islam yang ingin mendapat anak boleh berusaha untuk mendapatkannya tetapi hendaklah ia pastikan dan berjaga-jaga supaya tidak melakukan sesuatu yang lain daripadanya.

26. PENGGUGURAN ANAK

Apakah pandangan Islam tentang pengguguran anak?

Para ulama bersependapat bahawa pengguguran anak selepas 4 bulan hukumnya adalah haram, bahkan ia merupakan satu perbuatan jenayah. Perbuatan ini merupakan suatu pembunuhan ke atas makhluk hidup yang telah cukup sifat dan nyata hidupnya. Oleh itu umat Islam sama sekali ditegah dari melakukannya. Kecuali pengguguran itu terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa di ibu tersebut.

Pengguguran sebelum 4 bulan pula, para ulama tidak bersependapat. Ini disebabkan terdapat perselisihan sama ada kandungan itu telah hidup atau sebaliknya. Sebahagian besar ulama cenderung kepada menyatakan bahawa kandungan itu sudah hidup bersandarkan kepada ilmu perubatan. Berasaskan hal ini mereka menghukumkan pengguguran benih itu sebagai haram.

Memandangkan kepada kenyataan ilmu perubatan bahawa janin itu sudah hidup sejak pencantuman benih lelaki dan perempuan, maka jawatankuasa Fatwa telah memutuskan bahawa hukum pengguguran anak dalam kandungan adalah haram, tidak kira umur benih dalam kandungan.

27. ANAK ANGKAT DAN ANAK LUAR NIKAH

Apakah pandangan Islam tentang anak angkat dan anak luar nikah?
Menurut Islam, mengambil anak angkat dan memeliharanya adalah harus, tetapi mengakuinya sebagai anak sendiri dengan dibinkan atau dibintikan anak itu kepada si ayah angkat adalah haram. Firman Allah swt menerusi Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

“Dan Allah tiada menjadikan anak angkatmu itu menjadi anakmu. Panggillah mereka menurut nama bapanya; hal itu lebih adil di sisi Allah. Kalau kamu tiada mengetahui bapanya, maka mereka itu menjadi saudara kamu dalam Islam dan menjadi anak angkat.”

Rasulullah saw bersabda menerusi Hadisnya yang bermaksud: “Orang-orang yang berbin/binti kepada orang yang bukan bapanya yang sebenar maka ia dilaknati oleh Allah.”

Dalam sebuah Hadis yang lain: “Orang-orang yang berbin/bintikan orang yang bukan bapanya yang sebenarnya maka ia telah menepah tempat duduknya di dalam neraka.”
Ayat dan Hadis tersebut telah menyokong bahawa perbuatan membin dan membintikan kepada seseorang yang bukan ayahnya adalah haram.

Menurut hukum Islam, anak luar nikah itu, sama ada lelaki atau perempuan, bukanlah menjadi waris lelaki yang menyebab kelahirannya: bahkan adalah asing terhadapnya. Jika anak itu perempuan, maka lelaki yang menyebabkan kelahirannya itu bukanlah walinya dalam perkahwinan anak itu.

Orang-orang Islam yang mengambil anak angkat dinasihatkan supaya membin atau membintikan anak angkatnya itu dengan nama bapanya yang sebenar jika bapanya yang sebenar itu beragama Islam atau membin/membintikannya dengan Abdullah sekiranya anak angkatnya itu bukan berasal dari orang Islam.
Anak luar nikah pula haruslah dibin/bintikan Abdullah dengan tujuan mengelakkan kekeliruan pernikahan dan juga berkenaan dengan pembahagian harta pusaka serta memudahkan urusan pentadbiran.

Anak angkat tidak boleh menerima pusaka dari bapa angkatnya; dan anak luar nikah tidak boleh menerima pusaka dari lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Sekiranya bapa angkat itu hendak memberikan sebahagian daripada hartanya kepada anak angkatnya maka hendaklah ia membuat wasiat menguntukkan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bahagian harta peninggalannya bagi anak angkatnya itu. Sama juga kedudukannya dengan anak luar nikah.

28. TUKAR NAMA BAPA KEPADA NAMA SUAMI

Apakah hukumnya seorang isteri mendampingkan namanya dengan nama suaminya, menggantikan nama bapanya misalnya Salmah Kassim (Kassim nama suaminya) pada hal nama bapanya Ahmad.

Menukar nama bapa kepada nama suami pada setengah-setengah wanita (modern) kita adalah meniru kebiasaan orang-orang bukan Islam. Agama Islam tidak mengakui amalan seseorang wanita menukar nama bintinya kepada nama suaminya.

Menurut pandangan Islam, seseorang anak perempuan yang telah bersuami adalah tidak dibolehkan menukar nama bintinya kepada nama suaminya kerana perbuatan ini tidak diakui oleh agama Islam. Penukaran nama itu adalah sama dengan menafi dan memutuskan perhubungan keluarga antara anak dengan ibu bapanya.
Perbuatan itu juga dianggap oleh Islam sebagai melucutkan keperibadian diri si anak itu sendiri daripada seorang yang bebas dan mempunyai hak penuh atas dirinya pada masa belum kahwin, menjadi seorang yang kurang sempurna keperibadiannya setelah berkahwin. Di samping itu, perbuatan itu menunjukan seolah-olah wanita itu telah menjadi hak milik suaminya dan melucutkan hak ayahnya ke atas dirinya; sehingga ia membuang nama binti bapanya (famili) yang telah mendidik dan memeliharanya sejak kecil lagi.

Jika perbuatan itu dilakukan kerana hendak meniru cara barat, maka ia juga tidak diakui oleh Islam. Apa yang diharuskan oleh Islam dalam hal menukar nama hanya jika seseorang itu telah dinamakan oleh ibu bapanya dengan nama yang tidak sesuai, umpamanya ia dinamakan dengan nama Nabiullah (Nabi Allah). Nama Nabiullah itu wajiblah ditukar dengan nama yang sesuai sebagai pembetulan terhadap kesalahan bukan kerana sebab-sebab yang lain.

Hadis riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Abbas dalam kitab Al-Jame’ Al Saghir oleh Suyuti, telah menegaskan kesalahan perbuatan itu dengan sabda Rasulullah, yang maksudnya: “Kamu akan mengikut jalan orang-orang yang terdahulu dari kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sehingga (apabila) seseorang dari mereka memasuki lubang biawak nescaya kamu memasukinya dan jika seseorang dari mereka bersatu dengan isterinya di tepi jalan (pun) nescaya kamu juga akan melakukannya (juga).”

29. MENYAMBUT HARI RAYA HAJI MENGIKUT MEKAH

Kenapakah tidak boleh kita menyambut Hari Raya Haji (Aidiladha) mengikut Makkah?

Hari Raya Haji (Aidiladha) bukanlah satu hari perayaan sosial atau sebagainya bahkan ia adalah satu hari keagamaan dan berkaitan dengan amal ibadat dan sembahyang bagi orang-orang Islam. Semua amal ibadat dan sembahyang mempunyai waktunya masing-masing dan akan berlainan mengikut kedudukan tiap negara dengan masanya.

Kita sedia maklum bahawa dunia kita ini bulat, ketika timur jauh berada pada waktu pagi, timur tengah baru masuk tengah malam. Di barat pula ada yang masih petang dan ada yang masih dalam hari yang lain pula. Oleh kerana kita berada di timur Makkah dengan jarak masa 5 jam, jika mengikut rukyah atau hisab, anak bulan qamariah itu tidak ada, yakni posisi (kedudukan) di mana negara kita berada belum lagi masuk dalam bulan taqwim itu. Maka amal ibadat dan yang bersangkut-paut dengannya belum masuk waktunya atau belum boleh diamalkan. Tetapi bagi negara-negara yang berada di barat Makkah jika telah dipastikan thabit anak bulan taqwim, maka semua negara itu tertakluk dengan penentuan dari Makkah.

Susunan seperti ini adalah yang terpakai oleh ulama-ulama Fiqh sejak berkurun-kurun dan setahu saya tidak terdapat di mana-mana kitab Fiqh pun yang membolehkan kita (di timur dan negara berlainan masa) mengikut penentuan Makkah.

30. BERSELAWAT KE ATAS NABI

Suruhan supaya berselawat ke atas Nabi, ada tersebut di dalam Quran. Apakah dalil suruhan berselawat kepada keluarga Nabi?

Dalil berselawat kepada keluarga Nabi ialah berdasarkan kepada Hadis Nabi yang ertinya: Dari Abi Mas’ud Al-Ansari r.a. bahawasanya ia telah berkata: Bahawa kami telah didatangi Rasulullah saw sedang kami di dalam satu majlis Sa’ad bin Ubadah maka berkata Bashir bin Saad, “Kita telah disuruh berselawat atas kamu wahai Rasulullah, bagaimanakah cara kami berselawat?” Maka Rasulullah saw berdiam sehingga kami terasa semacam kesal kalau-kalau soalan itu telah mengganggunya. Kemudian Rasulullah pun berkata “Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin waala aali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa’ala aali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala aali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala aali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Abu Hatim bin Habban dan Al-Hakim bin Abdullah, Darul Qutni dan Baihaqi.

31. MAKANAN MASAKAN OLEH ORANG-ORANG BUKAN ISLAM

Adakah halal makanan-makanan yang dimasak oleh orang-orang bukan Islam?

Pada asasnya masakan orang yang bukan Islam adalah harus dimakan, kecuali jika masakan itu jenis yang diharamkan seperti daging yang tidak disembelih secara halal atau tempat-tempat, bekas seperti pisaunya, dan pinggan-pinggannya bekas babi yang tidak dibasuh dengan cara yang boleh menghilangkan najis itu atau digoreng dalam bekas-bekas seperti kuali atau periok yang ada minyak babi. Jika hal-hal seperti ini berlaku, maka hukumnya adalah haram.

32. KEDAI MAKAN BUKAN ISLAM

Saya dan juga kawan-kawan saya mengharapkan agar dapat kiranya tuan memberikan penjelasan mengenai kedai-kedai makan bukan Islam. Adakah makanan yang dijual itu halal dimakan bagi orang-orang Islam?

Ketahuilah bahawa kedai-kedai makan kepunyaan orang bukan Islam yang menjual makanan ayam goreng, daging dan lain-lain, jika tidak mempunyai surat pengakuan dari MUIS maka kedai-kedai itu belum dapat pengakuan sebagai menjual makanan halal, sekalipun pekerja-pekerjanya terdiri daripada pemuda-pemudi Islam.

33. MUSABAQAH AL-QURAN

Apakah hukum Musabaqah Al-Quran sepertimana yang diadakan di Malaysia dan Singapura?

Tujuan mengadakan Musabaqah seperti itu adalah untuk menggalakkan orang ramai supaya memperbaiki bacaan Al-Quran selain dari menguatkan silaturrahim antara masyarakat Islam antarabangsa dalam memperingati Nuzul Al-Quran. Selagi pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hukumnya harus; begitu juga hadiah kewangan yang diberikan kepada pemenang-pemenangnya.

34. BEKERJA DI TEMPAT MINUMAN KERAS

Seorang Islam bekerja di tempat membuat minuman keras. Apakah hukumnya dari segi agama Islam bekerja dan berpendapatan dari sumber itu?

Bekerja di tempat minuman keras adalah haram, dengan dalil Hadis yang ertinya:
Daripada Ibnu Umar ra bahawa Rasulullah saw telah bersabda: “Allah melaknati arak, peminumannya, yang memberi orang minum arak, penjual arak, pembeli arak, pemakan duit dari hasil menjual arak, pemerah untuk membuat arak, yang meminta orang lain supaya membuatkan arak baginya, yang mengangkat arak dan yang meminta arak supaya dibawakan kepadanya.” Dari itu orang Islam yang berkenaan, patutlah berusaha mencari kerja lain.

35. MENGANGKAT KOTAK BERISI ARAK

Kami mempunyai pekerja-pekerja buruh kasar yang beragama Islam. Kerja mereka adalah memunggah barang-barang dari gudang-gudang kami ke tempat lain. Sebahagian daripada mereka enggan mengangkat kotak-kotak yang berisi arak dengan alasan perbuatan itu dilarang oleh agama. Apakah itu benar? Harap berikan nasihat tuan.

Pekerja-pekerja pelabuhan atau gudang-gudang yang bekerja sebagai pemunggah barang-barang dan memindahkannya dari satu tempat ke satu tempat lain, termasuk kotak-kotak yang berisi arak, pekerjaan mereka itu adalah harus kerana mereka tidaklah bermaksud untuk mengedar arak kepada peminum-peminumnya bahkan sebagai pekerja buruh yang mengharapkan upah/gaji dari pekerjaannya tidak ada sangkut-paut dengan peminum arak atau mengedarkannya.

Dosa arak yang dimaksudkan dalam hadis nabi tertumpu kepada mereka yang berbuat pekerjaan itu dengan penuh kerelaan dan dengan niat memberikannya kepada peminum arak. Orang-orang yang bekerja sebagai buruh di tempat itu tidak termasuk dalam kerja-kerja yang terlarang dari segi undang-undang Islam.

36. TIDAK MENGERJAKAN SEMBAHYANG

Sahabat saya adalah seorang yang sangat murah hati dan suka menolong orang, tetapi sangat berat tentang mengerjakan sembahyang. Apakah pandangan Islam bagi orang yang seperti ini?

Sembahyang adalah satu dari rukun Islam yang lima dan menjadi kewajipan utama bagi orang Islam mengerjakannya. Oleh sebab besarnya kedudukan sembahyang, ia menjadi tanda perbezaan antara orang-orang Islam dengan orang kafir.

Tentang amalan kebajikan yang dibuat oleh kawan saudara itu adalah seperkara yang baik dan tetap ada pahala baginya kerana Allah tidak akan mensia-siakan pahala dari pekerjaan baik yang dibuat oleh seseorang itu. Tetapi walau bagaimana besar pun amal kebajikan itu, perbuatan dan pahalanya tidak boleh mengatasi amalan dan pahala sembahyang, atau dapat menggantikan kewajipan sembahyang. Amalannya itu adalah sebagai mengerjakan kerja-kerja yang sunat yang sangat digalakkan oleh agama, sedangkan sembahyang adalah suatu kewajipan dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Barangsiapa meninggalkannya adalah menderhaka kepada Allah dan akan dijatuhkan balasan buruk ke atasnya.

37. IDAH

Seorang perempuan telah ditinggalkan oleh suaminya selama 2 tahun. Kemudian ia diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga. Oleh kerana tidak bercampur dengan suaminya selama 2 tahun itu. Apakah wajib perempuan itu beridah lagi?

Ya, wajib atasnya idah selama 3 kali suci dari haid. Kalau perempuan itu sudah putus haid, idahnya adalah selama 3 bulan. Ini adalah dari perintah dasar Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang ertinya: “Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya (ditalaknya) hendaklah ia menunggu hingga 3 quruk (3 kali bersuci dari haid), (sebelum boleh ia berkahwin lagi).” Dari itu perempuan yang dimaksudkan itu wajib atasnya idah sekalipun ianya telah 2 tahun berpisah dengan suaminya, dan diceraikan dengan talak 3 kerana hukum idah ini bermula dari ia hari diceraikan.

38. MURTAD

Tujuh tahun dahulu saya pernah tertarik hati kepada seorang gadis Tionghua yang beragama Kristian. Saya sungguh-sungguh ingin menikahi gadis itu tetapi dia berbelah bahagi untuk memeluk agama Islam. Oleh kerana mengasihi dia, saya telah terlupa kepada Allah dan secara tidak sengaja saya telah berniat dan berkata di dalam hati saya jika dia tidak sudi memeluk agama suci Allah biarlah saya saja yang menyerah kalah dengan mengikut agamanya. Saya terperanjat kerana niat yang demikian ada di dalam hati saya. Saya terus beristighfar dan mengucap dua kalimah syahadat dan saya bertaubat nasuha. Saya telah jauhkan diri saya daripada gadis itu dan terus menjalan perintah Allah.

Saya ingin mendapatkan jawapan bagi kemusykilan saya seperti di bawah ini:

1. Adakah saya murtad?
2. Jika demikian, adakah taubat saya itu betul dan diterima Allah?
3. Jika tidak, bagaimanakah cara-caranya bagi saya mengislamkan diri saya kembali?
4. Dan baru-baru ini saya telah bernikah dengan seorang gadis Islam. Adakah pernikahan saya itu sah di sisi agama Islam?
5. Adakah persetubuhan yang kami lakukan itu sah sebagai suami isteri?
6. Adakah saya ini melakukan sesuatu yang betul dengan menulis kepada tuan dari bersemuka dengan tuan sendiri?

Wajib atas setiap muslim/muslimah menjaga agamanya dari segala apa yang boleh merosakkan kepercayaannya kerana banyak telah berlaku pada masa kebelakangan ini orang yang meringan-ringankan perkara yang begitu berat hukumnya. Mereka dengan tidak sedar melafazkan kata-kata yang menjadikan mereka terkeluar dari agama Islam. Ada orang yang tidak menganggap kata-katanya itu sebagai dosa besar, apatah lagi hendak menganggapkan diri mereka itu telah terkeluar dari agama Islam. Hukum murtad (semoga Allah menjauhkan kita daripadanya) bahawa ia menggugurkan segala amal kebajikan atau ganjaran baik yang pernah seseorang itu kerjakan seolah-olah ia tidak pernah melakukan apa-apa pun.
Murtad itu terjadi:

7. Jika seseorang mukallaf Islam bebas dari paksaan apa-apa memutuskan Islamnya dengan azam/niat menjadi kafir seperti hendak masuk agama lain atau ia syak tentang adanya Allah, atau kerasulan Nabi Muhammad atau keutuhan Al-Quran sebagai Kalam Allah, atau menghalalkan yang haram seperti halalkan zina, arak atau mengharamkan yang halal seperti mengharamkan pernikahan, jual beli atau mempercayai bahawa adanya Rasul selepas Nabi Muhammad, atau mendakwa bahawa ia telah diwahyukan sekalipun ia tidak mengakui Nabi.

8. Jika seseorang itu sujud kepada berhala atau kepada matahari, bulan atau pun makhluk.

9. Jika seseorang Islam itu melafazkan kata-kata (jenis ini sangat banyak berlaku) terhadap kawannya orang Islam juga: “Wahai orang kafir”, atau ia permain-mainkan nama Allah atau balasan baik daripada-Nya di syurga atau amaran-Nya dengan balasan buruk di neraka atau katanya “Ia tidak rela dengan hukuman ALLAH atau sebagainya.

Bagi orang yang telah terlanjur dengan perkara yang tersebut tadi wajiblah baginya dengan serta merta, kembali kepada Islam dan mengucap dua kalimah syahadat dan terus hentikan perbautan salahnya itu dan wajib berasa kesal terhadap apa yang terjadi dan wajib berazam tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Wajib atas kita menyuruh dia bertaubat dan tidak boleh menerimanya melainkan ia dalam Islam. Selagi ia murtad segala amalan agamanya tidak sah, begitu juga perkahwinannya. Ini bererti jika ia sudah berkahwin, isterinya tidak lagi halal baginya sehingga ia kembali semula kepada Islam. Jika ia kembali kepada isterinya selepas masa edah maka kembalinya itu perlu dengan akad nikah yang baru. Begitu juga semasa ia murtad, tidak halal penyembelihannya, jika ia mati, ia mati dalam keadaan kafir, tidak mendapat layanan sebagai seorang Islam.
Kembali kepada keadaan saudara, ketika saudara berniat hendak memeluk agama kekasih lama saudara itu, ketika itulah saudara telah mempunyai nait atau azam hendak meninggalkan Islam. Maka ketika itulah juga saudara telah terjatuh kepada kesalahan yang sangat besar ini. Syukur saudara telah sedar dengan segera dan beristighfar, mengucap dua kalimah syahadat serta bertaubat. Dengan demikian saudara telah berbuat yang sepatutnya saudara lakukan. Oleh itu telah kembalilah saudara sebagai seorang Islam semula dan sahlah amalan atau pernikahan saudara itu selagi amalan atau pernikahan saudara itu mengikut syarat-syaratnya yang sah.

Bagi menjawab soalan saudara yang terakhir itu, sebenarnya saudara boleh bertanya atau meminta nasihat sama ada dengan cara menulis atau datang berjumpa dengan Mufti sendiri.

39. IMAN

Adakah benar iman seseorang itu boleh betambah dan berkurangan?

Mengikut pendapat Jumhur ulama salaf dari perawi Hadis Nabi dan sebahagian Ulama Ilmu Kalam bahawa iman itu bertambah dengan banyak taat dan berkurangan dengan banyak melakukan maksiat. Mereka berpandukan pendapat mereka kepada beberapa firman Allah seperti ayat 4 dari Surah Al-Fatah yang ertinya: “Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang sudah ada pada mereka.” Dan ayat 31 dalam Surah Al-Mudathsir: “Dan supaya bertambah keimanan orang-orang yang beriman.” Dan dalam ayat 22 Surah Al-Ahzab: “Tatkala orang-orang mukmin melihat puak-puak musuh yang bersekutu, mereka berkata: Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami, Allah dan Rasulnya Maha Benar! Hal itu telah menambah keimanan dan kepatuhan mereka.”

40. LELAKI MEMAKAI CINCIN EMAS

Apakah hukumnya lelaki Islam memakai cincin emas?

Hukum memakai emas bagi lelaki Islam adalah haram. Dalilnya dari Hadis daripada Saiyidina Ali ra yang ertinya: Saya telah melihat Rasulullah saw memegang sutera kemudian diletaknya di kanannya, dan mengambil emas dan meletaknya di kirinya, seraya berkata, “Kedua-dua ini adalah haram bagi lelaki umatku.” Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa’i. Dan Tirmizi ada tambahan lafaznya: “Dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka.” Hadis riwayatnya diakui benar.

41. DAPUR-DAPUR KUBUR

Apakah hukum membina dapur-dapur kubur?

Menurut Islam, membina dapur-dapur di atas kubur hukumnya makruh jika dapur-dapur itu dibina tidak melewati kawasan sesebuah kubur. Apabila dapur-dapur itu dibina terkeluar dari kawasan yang terhad pada tanah wakaf bagi perkuburan itu, maka hukumnya adalah haram. Dalilnya: Dari Jabir bahawa ia telah mengatakan (maksudnya): “Bahawa Rasulullah telah melarang orang membina dapur-dapur batu pada kubur, melarang orang duduk di atasnya, dan melarang dibinakan bangunan di atas kubur” (Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Nasa’i, Abu Daud dan Tirmizi). Adapun membelanjakan wang yang banyak untuk membina dapur-dapur itu dengan bahan-bahan mewah yang mahal (seperti marmar, siramik, mosaik dan sebagainya); yang dianggap oleh setengah-setengah orang sebagai amal jariah kepada si mati itu adalah sangkaan yang tidak benar, bahkan yang demikian itu adalah perbuatan membazir semata-mata; padahal membazir itu adalah seperkara yang diharamkan oleh agama Islam.

42. FADILAT BULAN REJAB

Adakah benar bulan Rejab mempunyai fadilat yang tertentu dan apakah fadilatnya itu?
Benar, bulan Rejab mempunyai fadilat yang tertentu dan juga pada hari-hari dan bulan-bulan lain dalam taqwim Islam yang mempunyai kelebihan dan fadilatnya yang tersendiri. Orang-orang yang beramal dan beribadat dalam bulan tersebut akan mendapat ganjaran pahala yang besar yang disediakan oleh Allah swt. Allah swt telah menentukan hari-hari tertentu iaitu Jumaat, hari Arafah dan hari Tasyrik. Bagi malamnya pula ialah “Malam Lailatul Qadr.” Hari-hari dan malam tersebut mempunyai beberapa fadilat dari hari-hari dan malam-malam yang lain. Antara bulan-bulan pula Allah swt telah menentukan bulan Ramadan sebagai bulan yang termulia daripada bulan yang lain kerana dalam bulan tersebut telah diturunkan Al-Quran yang membawa hidayat dan panduan kepada manusia sejagat. Kemudian bulan-bulan suci pula iaitu bulan Zulkaedah, Zulhijah, Muharam dan Rejab. Maksud sebuah Hadis yang menerangkan kelebihan-kelebihan hari dan masa-masa yang tertentu itu ialah “Ketahuilah, Tuhan telah menyediakan pemberian-pemberian-Nya pada hari-hari yang tertentu di dalam tahun kamu, maka carilah dia.”

Kelebihan bulan Rejab adalah kerana terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj sebagai penghormatan tertinggi atas Baginda Rasulullah saw. Dalam bulan ini juga Baginda dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah swt. Dalam bulan ini juga turunnya perintah yang mewajibkan fardu sembahyang. Pada bulan Rejab sangat digalakkan beristighfar dan memohon pengampunan daripada Allah swt.

43. DERMA BUAH PINGGANG

Buah pinggang (kidneys) merupakan antara anggota yang terpenting dalam tubuh manusia dan ia memainkan peranan utama dalam kehidupan kita. Buah pinggang boleh terkena berbagai penyakit yang mengancam kehidupan si pesakit. Sebahagian daripada penyakit itu boleh diubat dengan penyucian darah iaitu yang disebut “dialasis”. Pesakit ini terpaksa datang ke hospital 3 kali seminggu untuk mencuci darah yang memakan masa antara 5 hingga 8 jam. Cara ini adala merupakan suatu perkara yang amat menyusahkan pesakit dari segala segi. Bagaimanapun, cara yang paling baik ialah dengan cara pemindahan buah pinggang untuk mengubat pesakit ini supaya ia dapat hidup seperti biasa. Buah pinggang diambil daripada mereka yang mati secara mengejut atau didermakan oleh orang-orang yang bersetuju buah pinggangnya kepada si pesakit. Apakah pandangan Islam tentang pemindahan/pendermaan buah pinggang?

Dalam masalah ini para ulama Islam telah membincangkannya dan satu fatwa telah dikeluarkan yang mengharuskan pemindahan ini dengan syarat ia dilakukan dalam keadaan darurat.

JIKA DALAM KEADAAN YANG BUKAN DARURAT

Menderma semasa hidup: Hukumnya haram.

Alasannya:

1. Berdasarkan firman Allah swt, “Janganlah kamu menceburkan diri kamu di dalam kebinasaan” (Al-
Baqarah: 195)

2. Berdasarkan kaedah hukum Fiqh, “Bahaya tidak boleh ditolak dengan bahaya.”

3. Badan dan seluruh anggota adalah amanah Allah pada diri seseorang manusia itu. Tiap-tiap satu daripadanya akan disoal di akhirat kelak. Dalilnya dengan firman Allah yang ertinya “Sesunguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan disoal.” (Al-Israk: 36)
Menderma setelah mati (berwasiat): Hukumnya haram juga.

Alasannya:

4. Setiap mayat yang boleh dikebumikan mestilah dikebumikan. Dalilnya dengan firman Allah swt yang ertinya, “Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.”
5. Dan juga dengan firman Allah, “Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.”

6. Kemuliaan mayat itu ialah pengkebumiannya. Kalaulah ada anggota yang tertentu yang harus diberikan kepada orang lain, bererti ia tidak dikebumikan, nescaya seluruh badan mayat itu juga boleh diberikan dan tidak akan dikebumikan.

7. Dari Hadis, Aishah ra bahawa Rasulullah saw telah bersabda yang ertinya, “Memecahkan tulang si mati adalah seperti memecahkan ia semasa dia hidup.” (Riwayat Abu Daud)

8. Memotong sesuatu anggota daripada mayat termasuk di dalam ertikata menyakiti orang mukmin lelaki dan perempuan, hukumnya adalah haram. Dari firman Allah yang ertinya, “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahannya mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab: 58)

9. Berpegang kepada kaedah, “Bahaya tidak boleh ditolak dengan bahaya.” Oleh kerana mengeluarkan sesuatu buah pinggang itu bermakna merosakkan badan mayat, maka ini adalah satu penghinaan terhadapnya. Sedang mengkebumikan dan menghormati mayat itu hukumnya wajib dengan Nas yang terang dan nyata serta amalan setiap umat manusia yang bertamaddun dari zaman berzaman lagi kecuali sebahagian kecil sahaja.

10. Penghormatan kepada mayat adalah satu daripada amalan Rasulullah saw. Baginda pernah berdiri menghormati jenazah yang lalu di hadapannya walaupun terhadap jenazah orang kafir.
Sayyid Sabiq di dalam kitabnya yang bernama “Fiqhus Sunnah” Bab jenazah telah menukilkan perkataan Ibn Hazam katanya; “Elok berdiri terhadap jenazah yang lalu walaupun jenazah kafir.” Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Sahl bin Hanif dan Qais bin Sa’ad iaitu ketika mereka berdua duduk di kawasan Al-Qadisiah maka diangkat orang satu jenazah lalu mereka keduanya bangun (menghormatinya) maka orang berkata ini jenazah orang di sini (yakni kafir zimmi) maka jawab mereka: Rasulullah saw pernah bangun menghormati jenazah yang lalu kemudian dikatakan kepada Baginda: “Itulah jenazah Yahudi.” Maka jawab Baginda: “Bukankah itu juga satu jiwa.” Maka berdasarkan ini, mayat orang yang bukan Islam sekalipun kalau menurut undang-undang Islam tidak boleh dipermainkan atau diperhinakan kerana Allah swt telah berfirman yang ertinya, “Demi sungguh telah kami muliakan anak Adam” Apatah lagi untuk dibelah-belah atau dipotong dengan tiada sebarang sebab yang diakui oleh syarak.

DALAM KEADAAN DARURAT

Yang dimaksudkan dengan darurat ialah bagi menyelamatkan jiwa. Pemindahan buah pinggang dibenarkan dalam keadaan “darurat”. Perkataan “darurat” mesti dititikberatkan. Ini berdasarkan kaedah fiqih, “Perkara-perkara darurat mengharuskan perkara yang dilarang.” Juga hendaklah dijadikan panduan ayat 173, Surah Al-Baqarah yang ertinya, “Tetapi sesiapa yang terpaksa oleh keadaan tidak sengaja hendak melakukan dan melanggar aturan, maka tidaklah dia berdosa. Sesunguhnya Tuhan itu Pengampun dan Penyayang.”
Jika si penderma masih hidup:

11. Si penderma hendaklah orang yang mukallaf.
12. yang rela dan tanpa paksaan.
13. yang sudah dipastikan pembedahan itu berjaya pada biasanya.
14. juga tidak memudaratkan si penderma.
Jika diambil dari yang telah meninggal dunia:
15. Waris telah memberi kebenaran
16. Ada kerelaan si mati seumpama dalam bentuk telah menyatakan kerelaan semasa ia masih hidup
17. Jika seseorang itu telah berikrar hendak mendermakan buah pinggangnya selepas ia meninggal dan rancangannya itu telah dirundingkannya dengan para waris semasa hayatnya. Jika, ia dan warisnya sudah mendatangani ikrarnya, bolehlah dianggap bahawa pendermaan ini sudah dipersetujui oleh warisnya, selagi ia tidak menarik balik persetujuannya. Untuk mengelakkan kerosakan buah pinggang lantaran mengambil masa terlalu lama bagi mendapatkan keizinan waris sedang pemindahannya itu merupakan darurat, oleh itu, izin waris tidak perlu didapatkan sekali lagi.

Ini berdasarkan kaedah fiqih yang bermaksud,

• Jika sesutu masalah itu telah sempit, maka ia akan menjadi lapang.
• Kesukaran itu menarik adanya kemudahan.
• Perkara-perkara darurat mengharuskan yang dilarang.

18. Juga secara umum hendaklah dijaga supaya buah pinggang ini tidak diperniagakan. Juga pendermaan buah pinggang ini dalam hal spontan iaitu tidak disimpan di dalam “bank”.

44. MENOLAK ASSUNAH/ALHADIS

Baru-baru ini saya telah mendengar satu puak yang diketuai oleh Rashad Khalifah yang menolah Assunah/Alhadis sebagai satu dari dasar hukum syarak. Apakah pandangan Islam terhadap orang-orang sepertinya. Apakah mereka masih boleh dianggap sebagai orang-orang Islam?

Alhadis/Assunah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw sama ada perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifatnya. Banyak firman Allah yang menyuruh kita taatkan Allah dan Rasul-Nya. Taat pada Rasulullah bererti wajib bagi kita menerima pengajaran Rasul dan hukum yang ditentukan dan dilarang kita mengingkarinya. Terdapat juga banyak ayat Al-Quran yang menerangkan bahawa Rasulullah telah diberi tugas untuk menjelaskan apa yang tidak nyata dari perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, antaranya adalah Firman Allah yang bermaksud, “Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan orang yang memegang kekuasan dari kalangan kamu…” (An-Nisa: 59)

“Dan siapa yang taat kepada Rasul itu (Muhammad), maka sesungguh-nya dia telah taat kepada ALLAH dan siapa yang berpaling maka Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) untuk menjadi penjaga mereka.” (An-Nisa: 80)
“Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu hendaklah kamu terima, dan apa yang dilarang hendaklah kamu hentikan.” (Al-Hasyr: 7)
“Sebab itu, hendaklah mereka yang melanggar perintah Rasul itu berjaga-jaga bahawa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih.” (An-Nur: 63)
“Dan Kami turunkan kepada engkau (Muhammad) pengajaran (Quran) supaya engkau jelaskan/terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka” (An-Nahl: 44)
“Maka tidak! Demi Tuhan engkau, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) hakim pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mndapati di dalam diri mereka sebarang keberatan untuk menerima apa yang telah engkau putuskan dan mereka patuhi dengan sepenuhnya.” (An-Nisa: 65) Ayat-ayat Al-Quran tadi adalah jelas menyuruh kita patuh kepada Nabi Muhammad saw. Caranya ialah dengan menurut Sunnahnya. Walaupun apa juga Hadis yang kurang sahih, yang ditekankan di sini iaah mengikuti Sunnah Rasul. Sesungguhnya Rasul itu tidak bercakap atau bertindak sesuka hatinya tanpa ilham dari Allah swt.
Ulama-ulama Islam tidak pernah berselisih dalam menerima Assunah sebagai sumber hukum syarak selepas Al-Quran.
Orang yang menolak Assunah ertinya menolak Al-Quran itu sendiri, kerana ia tidak percaya kepada sebahagian daripada Al-Quran. Ulama Islam telah sepakat tentang hukumnya iaitu orang yang berbuat demikian adalah bukan dari golongan orang Islam. Mereka adalah orang kafir.

45. PERAYAAN CHINGAY

Bolehkah persembahan hadrah diadakan dalam perayaan Chingay?

Persembahan hadrah pada biasanya dilaungkan di dalamnya salawat dan Madaih Nabawiyah yang berunsur ugama Islam. Hadrah seperti ini pernah dipersembahkan pada zaman Nabi saw dan telah menjadi tradisi kepada orang-orang Islam apabila mengadakan perayaan-perayaan keugamaan atau menyambut pembesar-pembesar Islam ke negaranya. Oleh kerana perayaan Chingay ada unsur-unsur keagamaan bukan Islam maka persembahan hadrah dalam perayaan Chingay adalah tidak sesuai.

Komentar ditutup

Fatwa MUIS ( Singapura )

23. TARIKAT

Berapa jumlah tarikat-tarikat yang ada, yang mana yang terdahulu dan yang mana yang terkemudian?
Tarikat sebagai salah satu aliran ilmu tasauf adalah jalan atau cara hidup yang diamalkan oleh para sufi dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah. Timbulnya tarikat-tarikat ini dikatakan pada kurun kedua Hijriah iaitu apabila kehidupan keduniaan bagi masyarakat Islam masa itu telah mencapai kepada kemewahan yang melewat batasan, maka timbullah pula golongan yang hendak menolak kemewahan hidup dunia ini.
Jumlah atau bilangan tarikat-tarikat dalam Islam adalah banyak; ada yang mengatakan sebanyak 98 tarikat atau mungkin lebih dari itu kerana ada yang wujud pada masa-masa kebelakangan ini, seperti Tarikat Azamiah. Pengasasnya adalah Shaikh Mohamad Madhi Abul Azaem di Kahirah. Ada dari kalangan tarikat-tarikat ini yang kekal dan banyak juga yang telah lenyap dan tidak lagi diketahui. Bahkan ada juga yang tertolak kerana pembawaan-pembawaan atau amalannya yang melanggar hukum.
Antara tarikat-tarikat yang termasyhur dan kekal berkembang adalah Tarikat Al-Qadiriyah, Tarikat An-Naqsyabandiyah, Tarikat Ar Rifaiyah, Tarikat Asyaziliyah dan Tarikat Al-Idrisiyah dan lain-lain. Antara tarikat yang terdahulu sekali adalah tarikat yang dipimpin oleh Syaikh Imam Abdul Qadir Jailani dengan nama Al-Qadiriyah dan yang terkemudian sekali mungkin Al-Azamiah yang dipimpin oleh Shaikh Mohamed Madhi Abul Azaem, kira-kira 96 tahun dahulu.

24. ASAP DARI BABI PANGGANG

Adakah najis asap dari babi panggang dan adakah kain yang berbau asap dari babi panggang juga dianggap najis?
Najis adalah benda kotor yang menghalang sahnya sembahyang kita. Menurut Mazhab Shafii, menghilangkan najis dari badan dan tempat sembahyang adalah wajib.
Asap dari membakar benda-benda yang najis, seperti tahi lembu atau kayu-kayan yang terkena najis-najis termasuk babi adalah najis juga, tetapi jika kadarnya sedikit adalah dimaafkan. Ini adalah berpandukan nas dari kitab “Anwarul Masalek” muka surat 33, karangan Syaikh Muhamad Azzuhri Al-Ghamrawi yang bermaksud: ” Dan asap danpada benda-benda najis adalah najis juga, dan dimaafkan kadarsedk dary)adanya. ” Jika disapu kesan-kesan dari asap itu dengan kain yang kering yang dapat menghilangkan kesannya maka tempat itu menjadi bersih yakni tidak lagi dianggap najis tetapi jika dikesat dengan kain yang basah maka tempat itu tetap najis (belum bersih dari kotoran najisnya).
Kain-kain yang dijemur di luar rumah jika sudah terbau asap-asap dari bakaran najis itu dianggap najis kerana tentu telah terkena asap dalam masa yang lama.

25. WANG SEDEKAH KEMATIAN

Bolehkah wang ini digunakan untuk membuat kenduri tahlil arwah, membuat dapur-dapur kubur, melaksanakan nazar si mati bagi membuat akikah arwah anaknya, membayar fidyah puasa si mati dan membayar hutangnya dan selebihnya diberikan kepada salah seorang anaknya yang dalam kesusahan?
Wang tersebut boleh digunakan untuk kenduri tahlil arwah dan membuat dapur-dapur kubur menurut kadar yang munasabah. Wang ini boleh juga digunakan untuk melaksanakan nazar si mati untuk membuat akikah arwah anaknya. Juga boleh digunakan untuk membayar fidyah si mati, hutangnya dan selebihnya diberikan kepada salah seorang dari anak-anaknya yang dalam kesusahan.

26. HUTANG

Ibu saya ada berpesan kepada seorang yang ada berhutang dengan ibu saya supaya membayarkan hutangnya itu kepada seorang yang ibu saya berhutang dan ibu saya berpesan bakinya hendaklah disedekahkan kepada masjid-masjid atau sebagainya. Bolehkah wang baki itu saya sedekah sahaja kepada orang yang berhutang kepada ibu saya itu kerana ia dalam kesusahan?
Anda wajib menunaikan wasiat ibu anda itu, iaitu memberikannya kepada masjid bahkan kepada orang yang berhutang itu. Dalam hal melaksanakan wasiat si mati, anda perlu memerhatikan peraturan wasiat dalam Islam. Satu daripadanya ialah jangan melebihi 1/3 harta si mati.

27. KAMBING KORBAN (UDHIYAH)

Apa hukum kambing korban yang dikontotkan ekornya?
Menurut hukum agama tidak sah membuat korban (udhiyah) dengan binatang-binatang yang cacat iaitu dari apa yang diterangkan oleh hadis Nabi s.a.w.
ertinya: “Tidak sah membuat korban binatang-binatang yang nyata butanya, yang nyata mengidap penyakit, yang nyata timpangnya, dan yang kurus kering.” Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasaie dan Ibnu Majah dengan sanad yang disahkan oleh Tirmizi.

Ulama fiqh telah menyebutkan bahawa selain daripada jenisjenis cacat yang disebutkan oleh hadis tadi termasuk juga sebarang kecacatan lain seperti gila, buta, terlalu tua, terpotong telinganya atau pada umumnya sebarang cacat yang mengurangkan daging binatang korban itu.

Singapura adalah sebuah negara yang tidak mempunyai sumber binatang ternak yang sah dibuat korban iaitu unta, lembu atau kambing. Binatang korban yang banyak sekali dibawa masuk ke Singapura ialah kambing. Negara pembekal utama kambing ini ialah Australia. Jarang pula dilaporkan kambing-kambing hidup dibawa masuk dari New Zealand.

Sejak dahulu lagi tidak diketahui bahawa kambing-kambing ini telah dipotong ekornya. Maka sekarang timbul pertanyaan adakah kambing-kambing yang telah dipotong ekornya dianggap cacat dan adakah amalan korban yang telah dibuat pada tahun-tahun yang telah lepas tidak sah?

Jawatankuasa Fatwa MUIS yang membahaskan perkara ini berpendapat bahawa ibadat korban yang telah dibuat dengan kambing-kambing yang sedemikian rupa tetap sah, dan insya-Allah terkabul di sisi Allah Taala kerana ianya didasarkan bahawa binatang-binatang itu memang tidak cacat pada hakikatnya, khususnya cacat-cacat yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi tidak terdapat pada binatang-binatang ini.

Pemotongan ekor-ekor kambing yang dibawa masuk dari Australia atau New Zealand itu sebenarnya telah dilakukan sewaktu kambing-kambing itu masih kecil lagi oleh sebab-sebab kesihatan. Dalam penyelidikan kami, kami telah diberitahu bahawa di Australia dan New Zealand ada sejenis langau yang lazimnya hinggap di bahagian ekor-ekor kambing yang telah besar dan menyedut lemak yang ada di ekor kambing-kambing ini. Langau-langau ini akan bertelor dan membiak di situ sehingga mengakibatkan kudis dan mungkin membawa kesan yang sangat buruk kepada kambing-kambing itu dan seterusnya membawa bahaya kepada kesihatannya. Oleh yang demikian, ekor kambing-kambing itu dipotong untuk menolak bencana tersebut.
Amalan memotong ekor kambing-kambing kibasy ini pernah dijalankan pada zaman dahulu lagi iaitu pada zaman Imam er Ramli kira-kira kurun sepuluh Hijrah dahulu. Beliau pernah ditanya tentang hukumnya sebagaimana yang tersebut dalam Kitab Fatawa Alkubra Alfiqhiyah oleh Ibn Hajar di Juz 4 muka surat 67 di bahagian margin. (Babul Udhiyah).

ertinya: “Telah menjadi kebiasaan pada zaman kita ini dipotong sebahagian daripada ekor kambing korban; dan sebahagian orang menyangka bahawa pemotongan itu akan menyebabkan kambing-kambing itu gemuk. Sama ada ekor itu tidak lagi menjejak ke tanah atau tidak ataupun memberi kesan kambing itu akan menjadi gemak atau tidak. Adakah sah kambing seperti ini dijadikan korban?”

Jawab beliau adalah “Sah amalan korban dengan binatang yang dipotong sebahagian ekomya kerana pemotongan itu biasanya adalah sebahagian kecil daripada anggota yang besar tenotama sekali tujuan pemotongan itu untuk membolehkan kambing-kambing itu membesar, maka perbuatan itu adalah sama dengan memotong pelimya (dikembirScan supaya menjadigemuk).”

Memandangkan kepada pemotongan sebahagian kecil daripada ekor itu bukanlah dikira cacat yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi bahkan sebaliknya untuk menggemukkan dan mencegah dari terkena penyakit yang boleh menjadikannya cacat (kudis), maka Jawatankuasa Fatwa MUIS berpendapat bahawa kambing-kambing yang dikontotkan ekornya atau dikembirikan itu sah dibuat ibadat korban dan aqiqah. Ini juga adalah kerana di negara kita tidak terdapat kambing-kambing lain yang boleh menggantikannya, dan supaya tidak tergendala syariat agama yang sangat digalakkan iaitu ibadat korban dan juga ibadat aqiqah.

28. MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN CEK

Adakah Islam mengharuskan zakat fitrah dibayar dengan cek. Dan apakah hukumnya jika cek itu terlambat sampai di MUIS?
Ya, harus (dibolehkan) kerana menurut Islam seseorang yang sudah memiliki nisab wang dan cukup setahun dimilikinya, ia wajib mengeluarkan zakatnya dengan apa cara sekalipun, sama ada ia sendiri membahagikannya jika tidak dituntut oleh pihak yang berwajib atau ia menyerahkannya kepada pihak yang berwajib atau ~ia mewakilkan seseorang atau sesuatu pihak yang membahagikannya.

Dengan itu nyatalah keharusan mengeluarkan zakat dengan cek kerana dengan cara ini pihak bank membantu untuk menyampaikannya kepada pihak yang berwajib. Semasa anda menulis cek itu sudah ada niat untuk berzakat. Anda tidak berdosa dengan sebab lambat sampainya cek itu kepada MUIS jika bukan kecuaian anda.
Ketika membuat cek, pesanan pos atau lain-lain, si pemberi zakat fitrah hendaklah berniat: “Ini zakat ftrahku yang wajib atas diriku dan tanggunganku, aku keluarkan kerana Allah Taala.” Atau bagi niat zakat harta: “Ini zakat hartaku yang wajib atas diriku, aku keluarkan kerana Allah Taala.” Si penerima pesanan pos atau pesanan wang tidaklah dikehendaki membuat apa-apa niat. Oleh itu sama ada si penerimanya di pihak pos tersebut orang Islam ataupun bukan tidaklah menjadi masalah.

Mengenai zakat fitrah, jika seseorang itu membayarnya pada awal waktunya yang bermula dengan masuknya bulan Ramadan biasanya tidak akan terlambat tetapi kalau dikeluarkan di akhir Ramadan, mungkin ceknya sampai lambat. Walau bagaimanapun jika ia telah mengeluarkannya sudah dianggap sah.

29. WANG PAMPASAN DARI SYARIKAT INSURANS

Apa hukum wang pampasan dari kemalangan yang mengakibatkan kehilangan jiwa yang diterima daripada syarikat insurans?

Wang pampasan ini adalah tergolong dalam kategori diat ” 4~ hukumnya adalah halal. Wang diat adalah menjadi pusaka dan hendaklah dibahagikan menurut pembahagian harta pusaka (hukum faraid).
Ini kerana kemalangan itu disebabkan oleh satu pihak lain. Maka orang yang ditimpa kemalangan itu harus menerima pampasan atau gantirugi. Menurut peraturan Islam, setiap orang yang mencederakan orang lain wajib membayar ganti rugi yang disebut “diat”. Orang yang menyebabkan kemalangan itu wajib membayar diatnya sama ada ia sendiri membayarnya atau ada pihak lain membayarkan untuknya. Maka di sini pihak insurans telah membayarkannya. Bagaimana dia mendapatkan insurans itu soal lain. Adapun orang yang memegang polisi insurans kemalangan, insurans nyawa dan sebagainya maka hukumnya ada khilaf antara ulama. Sebahagian menghalalkan dan sebahagian mengharamkannya. (Sila rujuk kepada Buku Kumpulan Fatwa I).

30. PASARAN SAHAM -1

Apa hukumnya dalam Islam mengenai jual beli saham?

Membeli saham-saham daripada syarikat-syarikat yang memperniagakan barang-barang yang diharuskan oleh Islam hukumnya harus kerana ia disifatkan sebagai berkongsi dalam perniagaan. Dengan demikian saham yang dimiliki itu boleh diperjual belikan.

31. PASARAN SAHAM – 2

Apa hukum Islam membeli saham syarikat dengan meminjam wang dari bank bukan Islam dengan tujuan mendapat keuntungan bila menjualnya kelak?

Sebagaimana membeli saham hukumnya harus maka meminjam wang untuk membelinya juga hukumnya harus. Yang haram ialah membayar bunga atas pinjaman wang tersebut.

32. PASARAN SAHAM – 3

Bagaimana pula keuntungan wang yang diperolehi dengan jual beli saham dipandang dari hukum Islam ?
Apabila jual beli itu dipandang sah dalam hukum Islam, maka keuntungannya adalah halal.

33. PASARAN KEWANGAN (FOREIGN EXCHANGE)

Apa hukumnya menceburkan diri dalam pasaran kewangan? Dan bagaimana pula dengan keuntungan/kerugiannya?

Jual beli mata wang syaratnya sama seperti syarat-syarat pada jual beli emas iaitu (1) sama nilai (2) tunai (3) barangnya ada semasa akad jual beli. Jika setiap syarat tersebut dipenuhi maka jual beli tersebut adalah sah dan keuntungannya halal.

Adapun muamalah jual beli emas, perak dan mata wang yang tidak menurut syarat-syarat tersebut, jika sekiranya yang membayar ikhlas dengan niat sebagai bayaran perkhidmatan dan tidak disyaratkan pula oleh kedua belah pihak dalam akad maka hukumnya adalah harus.

34. JUAL BELI EMAS DENGAN EMAS/WANG

Apa hukumnya membeli emas dengan tujuan mendapat keuntungan/kerugian bila dijual kelak?
Jual beli emas dengan emashvang menurut hukum Islam mestilah menurut 3 syarat yang berikut: (1) sama nilai (2) tunai (3) barangnya ada semasa akad jual beli. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi maka jual beli tersebut adalah sah.

35. JUAL BELI RUMAH

Apa pandangan Islam mengenai pasaran perumahan, untung dan ruginya ?
Jual beli rumah hukumnya adalah harus.

36. MENGHIASI MASJID

Apa pendapat J/K Fatwa dalam hal mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk menghiasai masjid yang sedang dalam pembinaan seperti ada masjid yang membuat mimbar dengan belanja berpuluh ribu dolar?
Menurut hukum Islam menghias-hias masjid secara berlebih-lebihan adalah makruh. Jika wang yang digunakan daripada wang yang dikhairatkan kepada masjid, hukumnya adalah haram, kerana perkara ini adalah pembaziran yang dilarang oleh agama.

Tersebut dalam Kitab “Bushyatul Mustarsyidin” dalam menerangkan beberapa hukum masjid, As-Syaikh al-Khatib di dalam kitabnya Al-Mughni telah menerangkan: “Sesuatu yang diwakafkan untuk masjid secara umum hanya digunakan untuk menjaga bangunan masjid iaitu membinanya, memperkuat bangunannya, membuat tangga, tembuk untuk berlindung (sengkuap dan sebagainya), membeli penyapu, penyuduk tanah, membuat sesuatu melindungi kayu pintunya supaya tidak lapuk dek hujan jika tidak mengganggu orang ramaiyang lalu di situ dan membayar gaji orang yang menjaga bangunan ini Tetapi gaji muazzin, imam, membeli tikar, minyak (untuk lampu sekarang dikiaskan belanja api air) tidak boleh diambil dari waqaf untuk bangunan kerana perbelanjaan ini bukan untuk menjaga bangunan. Kalau wakaf itu untuk faedah masjEd (secara umum bukan khusus untuk bangunan) bolehlah dibelanjakan hasil wakaf itu untuk orang yang tersebut itu (muazzin, imam dan sebagainya) tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk menghias dan mengukirnya. Malah jika ada orang berwakaf khusus untak ini juga tidak sah wakafnya “.

Seterusnya penyusun kitab “Bughatul Mustarsyidin” menerangkan bahawa: Assyeikh Arramli mengiktimadkan dalam kitabnya An-Nihayah bahawa dalam hal wakaf secara mutlak boleh juga dibelanjakan untuk muazzin dan seterusnya dimasukkan juga belanja tikar dan minyak. Di sini ternyata menghias masjid dari duit wakaf langsung tidak dibenarkan. Kalau diwakafkan untuk itu pun tidak sah. Ini ialah kerana, Islam tidak menggalakkan menghias masjid dengan hiasan yang tidak diperlukan. Walaupun wang diberikan untuk masjid tidak dilafazkan sebagai wakaf tetapi tentunya ia diniatkan oleh orang yang berkhairat itu untuk keperluan masjid. Maka apa yang dipandang perlu oleh Islam untuk masjid diharuskan kita membelanjakannya dan apa yang tidak perlu tidak diharuskan.

Walau bagaimanapun, J/Kuasa Fatwa mengambil kira tentang pemodenan bangunan-bangunan lain di sekeliling masjid kita di negara kita ini. Maka dari itu J/K Fatwa berpendapat bahawa memperindah masjid dan menghiasinya hendaklah secara sederhana dan berpatutan serta tidak membazirkan wang dan bukan dengan tujuan berlumba-lumba antara satu jawatankuasa masjid dengan satu jawatankuasa masjid yang lain. Jawatankuasa masjid hendaklah bersederhana dalam membelanjakan wang masjid.

37. MEMAKAI aT-SHIRT” BERTANDA ‘ + ‘

Bolehkah para pekerja Islam diminta memakai “T-Shirt” yang mempunyai tanda (+) yang berwarna hijau?
Orang Islam yang tidak mahu memakai “T-Shirt” dengan tanda tersebut kerana menganggap ia merupakan satu dari jenisjenis salib maka mereka tidak boleh dipaksa memakainya. Tetapi jika ada yang mahu memakainya, maka ianya adalah diharuskan kerana tanda ‘+’ hijau tersebut bukan mesti melambangkan salib Kristian.

38. PENYEMBELIHAN BINATANG

Adakah halal penyembelihan orang Islam yang berkahwin dengan perempuan kitabiah?
Penyembelihan orang Islam yang berkahwin dengan perempuan kitabiah adalah halal.
Adakah menjadi halangan bagi orang yang kidal bekerja sebagai penyembelih?
Adalah tidak menjadi halangan orang yang kidal bekerja sebagai penyembelih.

39. UJIAN DARAH

Apa pandangan Islam jika seseorang itu menjalani ujian darah untuk mengetahui sama ada ia berpenyakit keturunan?

Tidak menjadi kesalahan menurut hukum Islam bagi seseorang itu menjalani ujian darah untuk mengetahui sama ada ia berpenyakit keturunan.

40. KETURUNAN

Seorang lelaki telah berkahwin dengan seorang wanita yang tidak diketahuinya masih menjadi isteri orang. Dari pernikahan ini mereka telah mendapat beberapa orang anak. Adakah anak-anak ini dianggap sebagai keturunan yang sah?

Oleh kerana suami tidak mengetahui semasa ia bernikah keadaan sebenarnya bahawa perempuan yang dinikahinya masih menjadi isteri orang maka nikahnya tidak sah dan bersatunya itu dikira “wati syubhah” kerana ia tidak mengetahui hal itu dan ia tidak bersalah. Anak-anaknya dari perkahwinan tersebut dianggap sebagai anak yang sah tetapi pasangan itu mesti dipisahkan.

41. PUSAKA – 1

Apa hukum wasiat yang melebihi dari 1/3 bahagian pusaka?
Wasiat yang melebihi 1/3 bahagian hukumnya bergantung kepada keredaan para waris yang berhak. Jika tidak ada keredaan mereka, wajib dikurangkan kepada had maksimum wasiat iaitu 1/3 dari pusaka dan selebihnya hendaklah dibahagikan kepada waris. Izin itu hanya diakui sah jika diberikan oleh waris setelah matinya pembuat wasiat itu.

42. PUSAKA – 2

Bilakah hak waris bermula?

Hak waris bermula dari kepastian matinya orang yang mewariskan setelah dilaksanakan semua hal-hal yang bersangkutan dengan harta itu, iaitu:
Pertama: Hutang yang bersangkutan dengan harta pusaka tersebut misalnya zakat dan seumpamanya.
Perbelanjaan mengurus jenazah secara berpatutan. Membayar hutang-hutang si mati Wasiat yang tidak melebihi 1/3 dan bukan untuk waris.
Akhirnya barulah menjadi pusaka yang boleh dibahagikan.

43. PUSAKA – 3

Adakah para waris berhak menuntut pusaka dan adakah si mati boleh mewasiatkan sekatan atau penangguhan atas penjualan peninggalannya ataupun mengadakan syarat-syarat lain?

Apabila harta sudah menjadi pusaka selepas dilaksanakan semua hal-hal yang bersangkutan dengannya, maka sekatan-sekatan dan penangguhan adalah tidak sah, oleh kerana harta itu sudah bertukar menjadi milik kepada para waris. Maka dengan sendirinya waris tersebut berhak menuntut haknya.

44. BUKU “HAKIKAT INSAN”

Apakah pandangan J/K Fatwa mengenai buku “Hakikat Insan” oleh Hj Ahmad Laksamana b Umar, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia?
Setelah meneliti buku tersebut, JIK Fatwa berpendapat bahawa buku “Hakikat Insan” ini menyesatkan. Ia tidak harus diedarkan kerana banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya.

45. UPACARA PERKAHWINAN

Apakah pandangan Islam mengenai seorang Jaksa Pendamai Islam menjalankan perkahwinan sivil bagi orang-orang bukan Islam?
Tidak harus seorang Jaksa Pendamai Islam menjalankan perkahwinan sivil kerana ia tidak diakui sah oleh Islam. Khasnya ia akan terbabit dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Islam.

46. WASIAT ATAS HARTA PENINGGALAN

Adakah wajib membuat wasiat atas harta peninggalan?

Mengikut ajaran Islam, orang Islam sangat-sangat digalakkan membuat wasiat supaya tidak meninggalkan masalah kepada warisnya yang hidup dan kepada dirinya sendiri setelah matinya. Isi wasiat selain daripada berpesan-pesan kepada waris-warisnya supaya bertaqwa kepada Allah, adalah sesuai ia menguntukkan sebahagian daripada hartanya untuk amal kebajikan yang tidak melebihi 1/3 dari hartanya. Wasiat memberi harta ini tidak sah jika ditujukan kepada waris-warisnya sendiri kerana tiap waris telah tertentu pembahagiannya mengikut hukum faraid.

Komentar ditutup